Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Fisheries Technology | Print |
Friday, 21 October 2011 12:55

Fisheries Technology

 

Course title

Fisheries Technology

Course duration(per week)

Lectures 2h + Lab 2h

ECTS

5

Semester

3th

Course type

Compulsory

Requirements

-

 

Aim of the course

The aim of the course is to introduce students to the manufacture, and operation of fishing gears used in fisheries environmental research. The course is focused mainly on fishing gears used in Europe. Sampling and monitoring techniques for aquatic organisms are also presented.

Course description

The use of fishing gear for fisheries and fisheries research. Target species. Structure and function of fishing gears used in coastal (loglines, static nets, traps, beach seiners, shore seines, semi-permanent installations) and middle fisheries (purse seines, trawls). Landings. No authorized gears. Electrofishing. Inland fisheries management with toxicants. Construction and maintenance of fishing gears. Sampling aquatic organisms. Preparing a sampling mission. Data collection and management. Methods describing fish abundance and size. Fish tagging. Biotelemetry. Hydro-acoustics.

 

Literature

Ben-Yami, M. (1994). Purse seining manual. Fishing News Books.

von Brandt, A. (1997). Fish catching methods of the world. Fishing News Books, London, 650 pp.

Cadima, E.L. (2003). Fish stock assessment manual. FAO.

FAO (1978). FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. FAO.

Fridman, A.L. (1992). Calculations for fishing gear designs. FAO Fishing methods, Fishing News Books, London.

Garner, J. (1986). How to make and set nets. Fishing News Books, London.

Garner, J. (1989). Net work exercises. Fishing News Books, London.

Hart P.J.B. and Reynolds, J.D. (2002). Handbook of fish biology and fisheries. Blackwell Publishing.

Holger, H. (2000). Manual on estimation of selectivity for gillnet and longline gears in abundance surveys. FAO.

King, M. (2007). Fisheries biology, assessment and management. 2nd ed. Blackwell Publishing. 382 pp.

Klust, G. (1983). Netting materials for fishing gears. FAO, Fishing Manuals, Fishing News Books, London.

Murphy, B.R. & Willis, D.W. (1996). Fisheries Techniques. 5th Ed. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA. World Fishing Publications. Fisherman's Manual.

Pike, D. (1990). Fishing boats and their equipment. News Books Ltd. England.

Royce, W.F. (1996). Introduction to the practice of fishery science. Revised edition. Academic Press. 448 pp.

Last Updated on Sunday, 11 December 2011 20:58
 

Department's every day activities

ocean3.jpg