Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Biology and Systematics of Fishes | Print |
Friday, 21 October 2011 12:11

Biology and Systematics of Fishes

Course title

Biology and Systematics of Fishes

Course duration (per week)

Lectures 2h + Case Studies 1h + Lab 2h

ECTS

6

Semester

3rd

Course type

Compulsory

Requirements

-

 

Aim of the course

The aim of the course is to introduce students to the Biology, Morphology, Anatomy, Physiology, Embryology, Ecology and Growth of Fishes. Also to gain knowledge and experience in methods of identification and systematic taxonomy of the fish species.

 

Course description

External morphology: Head, body, tail, fins, scales, skin, poisonous glands, photophore organs, electric organs, colour.

Skeleton: skull, vertebral column, ribs and intermascular bones, caudal fin types, appendicular skeleton.

Buoyancy: Dynamic lift, Static lift: Lipid, Gas: Swimbladder (anatomy, gas release, retention, secretion, other functions).

Anatomy of Digestive system: Teeth, the digestive tract, digestive enzymes, other organs, food types.

Excretion - Kidneys.

Reproductive system: Gonads (testis, ovaries), (mating systems, sexual maturity, spawning, parental care, nest building and brooding)

Respiratory system (branchial pumps, air-breathing fishes)

Endocrine system: (pituitary, thyroid, superenal gland, chromaffin tissue, ultimobranchial, pancreatic islets, gonads, urophysis, corpuscles of Stannius, pineal).

Cardiovascular system: (heart, primary and secondary circulations, blood). Lymphatic system.

Muscular system: (myotomal structure, muscle fibers, warm red muscle).

Nervous system: Central nervous system (brain, spinal cord), Peripheral nervous system, Autonomic nervous system.

Sense organs: Acustico-lateralis system (lateral line, equilibrium and balance), Sound reception, Electroreceptors (Ampullary receptors, tuberous receptors), Electric organs, Vision, Chemoreception (smell, taste), Magnetic reception.

Early life history: Eggs and sperm, Fertilization, Hatching, Embryology,

Schooling, Migration (anadromy, catadromy, oceanodromy).

Osmoregulation and ion Balance: Teleosts (marine, fresh water), Chondrichthyes, Diadromy in fishes.

Body form –Locomotion: Movement, Shape, Swimming.

Developmental stages (Larvae, Juveniles, Adults). Age and Growth (Age, Growth, Body size, scaling and allometry), Feeding, Food web.

Systematic procedures, Identification keys. Class: Chondrichthyes (Subclass: Elasmobranchii, Holocephali). Class: Actinopterygii (Subclass: Chondrostei, Neopterygii).

 

Literature

Bond, C. (1996). BiologyofFishes. 2nd Edition. Thomson Learning, Inc. 750 pp.

Bone, Q., N.B. Marshall, and J. H. S. Blaxter. (2004). Biology of fishes. 2nd Edition. BIOS Scientific Publishers. Taylor & Francis Group.

Bone, Q., and R. H. Moore. (2008). Biology of fishes. 3nd Edition. Taylor & Francis Group. 478 pp.

Debelius, H. (1997). Mediterranean and Atlantic fish guide. IKAN-Underwasserarhiv.

Evans, D. & J. Claiborne (2005).The physiology of fishes, 3rd edition. Taylor & Francis, 601 pp.

Fischer, W., Bauchot, M. -L. and M. Schneider. (1987). FAO species identification sheets for fishery purposes. Mediterranean and Black Sea (Fishing area 37) Revision 1. FAO, Rome. Vol. 2: 761-1530.

Gilbert, S.G. (2000). Pictorial Anatomy of the Dogfish. Twelfth printing. University of Washington Press.

Golani, D., Ozturk B. and Ν. Basusta (2006). The Fishes of the Eastern Mediterranean. Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, Turkey. 259 pp.

Goodman, G. (1985). Fishes of the Atlantic Coast. Stanford University Press, 204 pp.

Hall, B.K. (2005). Bones and cartilage: Developmental and evolutionary skeletal biology. Elsevier. 760 pp.

Hedehusene, (1999).  An illustrated dictionary of fish and shellfish, ISBN 8798097490

Helfman, G.S., Collette, B.B. and D.E. Facey (1997). The diversity of Fishes. Blackwell Science. 528 pp.

Homberger, D.G. and W.F. Walker (2004). Vertebrate dissection, 9th edition. Books/Cole.

Kappor, B.G. and B. Khanna (2004). Ichthyology handbook. Springer - Verlag.

Lythgoe, J. and G. Lythgoe (1992). Fishes of the Sea. The North Atlantic and Mediterranean.  The MIT Press. ISBN: 0-262-12162-X

McKenzie, D.J., Farrell, A.P. and C.J. Brauner (2007). Primitive fishes. Fish physiology 26, Academic Press. 562 pp.

McMillan, D.B. (2007). Fish histology. Female reproductive systems. Springer. 598 p.

Miller, P.J and M. J. Loates (1997). Collins Pocket Guide. Fish of Britain and Europe. Harper Collins Publishers.

Moyle, P.B. and J. J. Cech (2004). Fishes. An introduction to Ichthyology. 5th Edition. Practiced Hall Inc. 726 pp.

Muss B.J., Nielsen J. G., Dahistrom P. and B.O. Nystrom (1999). Sea Fish, Blackwell Science, ISBN 8790787005

Nelson, J.S., (2006). Fishes of the world. 4th edιtion. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA. 601 pp.

Pauly, D. (2004). Darwin's Fishes. An Encyclopedia of Ichthyology, Ecology and Evolution. Cambridge University Press, 340 pp.

Paxton, J. and W. Eschmeyer (1998). Encyclopedia of Fishes. Second Edition, Weldon Owen Pty Limited. 240 pp.

Schultz, K. (2004). Ken Schultz's field guide to saltwater fish. John Wiley and Sons.

Stiassny, S.M., Parenti, L.R. and G.D. Johnson (1996). Interrelationships of fishes. Academic Press Inc. 496 pp.

Webb, J.F., Popper, A.N. and R.R. Fay (2008). Fish bioacoustics. Springer. 318 p.

Whitehead, P.J., Bauchot, M.-L., Hureau, J.C. and E. Tortonese (1984). Fishes of the Northeastern Atlantic and the Mediterranean. Vols. I-III. Unesco.

Wootton, R. (1999). Ecology of Teleost Fishes. 2nd Edition. Kluwer Academic Publishers.  386 pp.

Last Updated on Sunday, 11 December 2011 20:24
 

Department's every day activities

lab1.jpg