Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Organic Chemistry and Biochemistry | Print |
Friday, 21 October 2011 11:55

Organic Chemistry and Biochemistry

Course title

Organic Chemistry and Biochemistry

Course duration (per week)

Lectures 2h + Study Cases 1h + Lab 3h

ECTS

6

Semester

2nd

Course type

Compulsory

Requirements

General and Inorganic Chemistry

Aim of the Course

Understanding of the chemical composition of biorganic compounds, reactions, and biochemical functions associated with the organisms of the aquatic environment. This knowledge is the basis for the identification and exploitation of numerous chemical compounds and chemical metabolites in particular relating to aquatic organisms.

Course Description

Classification of organic compounds .Stereochemistry, stereo-isomerism. The electron theory of chemical bonds. Atomic and molecular orbitals. Hybridization. Chemical bonds and molecular properties. Determination of structure of organic compounds. Organic reactions (categories, mechanisms). Organic compositions and distinctions. Purification of organic compounds.  Hydrocarbons, alcohols, ethers, aldeydes, ketones, amines, organic acids, esters and organo-halides compounds. Marine natural products. Biotoxins (deposition and accumulation, their role in aquatic environment). Lipids, fats and oils. Isoprenoid compounds (terpenoids, carotenoids, steroids). Natural dyes. Proteins (structure, physicochemical properties, biological role). Enzymes (nomenclature, effect of factors, kinetic enzymatic reactions). Chromoproteins. Vitamins. Nucleic acids (structure, properties, biological role). Protein synthesis (basic principles). Energy metabolism. Adenosine triphosphate (ATP, synthesis and biological role). Biological oxidations and respiration. The cycle of Krebs (meaning and importance for the metabolism of all nutrients). Mechanism of oxidative phosphorylation, importance of the aerobic organisms. Carbohydrates (structure, biosynthesis, catabolism and energy efficiency). The process of photosynthesis and its importance. Lipids (Lipid Metabolism, energy efficiency, connectivity with the metabolism of carbohydrates). Cellular membranes (structure, biological role). The nitrogen cycle in organic compounds (protein and amino acid metabolism, energy efficiency). Experimental exercises .

Θαλάσσια φυσικά προϊόντα.

Βιοτοξίνες (απόθεση και συσσώρευση, ο ρόλος τους στο υδάτινο περιβάλλον).

Λιπίδια, λίπη και έλαια.

Ισοπρενοειδείς ενώσεις (τερπενοειδή, καροτενοειδή, στεροειδή).

Φυσικές χρωστικές.

Πρωτεΐνες (δομή, φυσικοχημικές ιδιότητες, βιολογικός ρόλος).

Τα ένζυμα (ονοματολογία, επίδραση παραγόντων, κινητική ενζυμικών αντιδράσεων).

Χρωμοπρωτεΐνες.

Βιταμίνες.

Νουκλεΐνικά οξέα (δομή, ιδιότητες, βιολογικός ρόλος).

Πρωτεΐνοσύνθεση (βασικές αρχές).

Enzymes (nomenclature,

Ενεργειακός μεταβολισμός. Τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP, σύνθεση και βιολογικός ρόλος). Βιολογικές οξειδώσεις και αναπνοή. Ο κύκλος του Krebs (σημασία και σπουδαιότητα για τον μεταβολισμό όλων των θρεπτικών συστατικών). Μηχανισμός της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, σημασία της για τους αερόβιους οργανισμούς. Υδατάνθρακες (δομή, καταβολισμός και βιοσύνθεση, ενεργειακή απόδοση). Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης και η σημασία της. Λιπίδια (Μεταβολισμός λιπιδίων, ενεργειακή απόδοση, σύνδεση με το μεταβολισμό των υδατανθράκων). Κυτταρικές μεμβράνες (δομή, βιολογικός ρόλος). Ο κύκλος του αζώτου σε οργανικές ενώσεις (μεταβολισμός πρωτεϊνών και αμινοξέων, ενεργειακή απόδοση). Πειραματικές ασκήσεις.

Literature

McMurry J, (2000) Οργανική Χημεία, Τόμος 1 & 2, 2η εκδ., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Stryer L, (1995). Βιοχημεία Τόμος 1 & 2, 2η εκδ., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

R. Morrison & R. Boyd, (1983), Organic Chemistry 4rth Edition, Allyn and Bacon Inc. Newton. MA.

Atkins PW, Jones L, (1997). Chemistry, 3rd ed. W.H Freeman and  Company.

Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW, (1993). Harper's Biochemistry, 23rd ed, Appleton and Lange, USA.

Last Updated on Sunday, 11 December 2011 21:23
 

Department's every day activities

egkainia2012-2.jpg