Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
PDF  | Print |  Email
Curriculum Vitae

Dr. SOFIA GALINOU-MITSOUDI

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   TEL +30 23730 65310, 26457

 

mitsoudi BW

Faculty Position: Professor

Field: Shellfish Fisheries Management & Farming


Undergraduate Courses

 • Shellfish Farming
 • Shellfish Fisheries and Management

Education

 • 1980. BSc in Biology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
 • 1994. Ph.D in Shells Biology & Ecology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. - Thesis title: Biology and ecology of date mussel Lithophaga lithophaga (Linnaeus,. 1758) in Evoikos Gulf.link

Research Interests

 • Shells taxonomy, fisheries biology, management of coastal areas and natural beds, shells culture,
 • field research (diploma in Scuba diving, NIREAS Scuba Diving School of Thessaloniki
 • diploma in Sailing, Sailing Club of Thessaloniki.

Research Projects

 1. «Master of Inland Water Quality Assessment». New Curriculum Development (CD) Projects. 29369-IC-1-2002-1-SE-ERASMUS-PROGUC-1. Co-ordinator Dr. K-O. Waara.
 2. «Teachers Training in the use of information technologies and communication in education» Ministry of Education (218741/ΚΓ/1-3-2004). 2004-2006. Co-ordinator Dr. S. Galinou-Mitsoudi.
 3. «Aqua-TNET-Thematic Network for Aquaculture, Fisheries & Aquatic Resouce Management: Socrates-Erasmus 3. 225991-CP-1-2005-1-BE-ERASMUS-TN. 2005-2008. Co-ordinator Dr.P. Sorgeloos.
 4. Consumer Views on certified fishing products. EU & National Funding (2000-2006). Co-ordinator Dr. S. Galinou-Mitsoudi.
 5. « Phase 4: «Recording of fleet and shellfisheries stock” of the project “Management and evaluation of conditions for access and promotion of technical rules for the conservation of fishery resources in Thermaikos Gulf”. 2000-2006. Scientific Co-ordinator Dr. A. Kallianiotis.
 6. «Edible Shells recognition handbook». 2000-2006, Co-ordinator Dr. S. Galinou-Mitsoudi.
 7. «Exploitable Shells of Greece» 2009 –2010. ATEITH. Co-ordinator Dr. S. Galinou-Mitsoudi.
 8. «Aqua-TNET-2-Thematic Network for Aquaculture, Fisheries & Aquatic Resouce Management:Socrates-Erasmus  2009-2011. Co-ordinator Dr. P. Sorgeloos
 9. Hellenic Biodiversity Net (HelBioNet) LIFEWATCH, 2010 (6 months). Coordinator Dr. Ch. Arvanitidis.
 10. “Clams of Araxos lagoon: Current and future trend of the commercial natural beds of clams (Ruditapes decussatus) in the Pappas Lagoon of Araxos and their sustainable exploitation”. 2011. Funded by Hellenic Navy. Co-ordinator Dr. S. Galinou-Mitsoudi.
 11. “Aqua-TNET-3-Thematic Network for Aquaculture, Fisheries & Aquatic Resouce Management”. Socrates-Erasmus  2012-2014. Co-ordinator University of Stirling.
 12. Participation as Main Researcher in 17 research projects

PUBLICATIONS

Peer review scientific journals/Chapters in books

 1. Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1994. Reproductive cycle and Fecundity of date mussel Lithophaga lithophaga (L.) (Bivalvia: Mytilidae). Journal of Molluscan Studies, 60: 371-385
 2. Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1995. Age and growth of Lithophaga lithophaga,(L.) (Bivalvia: Mytilidae) based on annual growth lines in the shell. Journal of Molluscan Studies, 61: 435-453
 3. Galinou-Mitsoudi, S., 1995. Biology and ecology of date mussel Lithophaga lithophaga (L.,1758) in Evoikos gulf. Bios, 3: 189-191
 4. Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1997. Population dynamics of the date mussel Lithophaga lithophaga, (L. 1758) (Bivalvia: Mytilidae), in Evoikos gulf (Greece). Helgolander, 51: 137-154
 5. Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1997. Ontogenesis and settlement factors of the date musselLithophaga lithophaga, (L. 1758) (Bivalvia: Mytilidae). Israel J. Zool. Biol., 43:167-183
 6. Galinou-Mitsoudi S. +, Y. Savvidis & X. Dimitriadis, 2006.  Interaction between mussel cultures and hydrodynamics; a preliminary study in the gulfs of Thessaloniki & Thermaikos, Greece J. Biol. Res.6: 139-145
 7. Galinou-Mitsoudi S. +, G. Vlahavas & O. Papoutsi, 2006. Population study of the protected bivalvePinnanobilis (Linnaeus, 1758) in the Thermaikos gulf (N Aegean Sea). J. Biol. Res. 5: 47-53
 8. Waara K.-O., A. Petersen, T. Lanaras, V. Paulauskas, S. Kleiven, G. Crosa, O.-P. Penttinen, A. Quesada, N. Kovats, S. Galinou-Mitsoudi, M. Lapinska, A. Newton, M. Balode, F. Hindak, and B. Marsalek, 2006. Inland Water Quality Assessment - A Joint European Masters Programme Journal of Science Education and Technology (JOST) 15(5-6):409-415
 9. Koutsoubas D., S. Galinou-Mitsoudi, S. Katsanevakis, P. Leontarakis, A. Metaxatos & A. Zenetos., 2007. II.5. Bivalve and gastropod mollusks of commercial interest for human consumption in the Hellenic Seas. In: C. Papaconstantinou, A. Zenetos, V. Vassilopoulou & G. Tserpes (Eds) State of Hellenic Fisheries, edited by, HCMR publ. Athens, p. 70-84
 10. Katsares V. , Α. Tsiora, S. Galinou-Mitsoudi & A. Imsiridou, 2008.Genetic structure of the endangered species Pinna nobilis L., 1758 (Mollusca: Bivalvia) inferred from mtDNA sequences. Biologia63(3): 412—417
 11. Moriki A., S. Galinou-Mitsoudi,  D. Petridis, D. Kosti, Y. Savvidis, X. Dimitriadis, C. Koutitas & L. Alvanou, 2008. Environmental Impacts of intensive mussel culture in the coastal waters of the gulf of Thessaloniki (N. Greece). Fresenius Environmental Bulletin [Fresenius Environ. Bull.]. 17(11b): 1945-1955.
 12. Katsanevakis S., E. Lefkaditou, S. Galinou-Mitsoudi, D. Koutsoubas & A. Zenetos, 2008. Molluscan species of minor commercial interest in Hellenic Seas: Distribution, exploitation and conservation status. Mediterranean Marine Science 9(1): 77-118
 13. Manousis Τ, G. Mpardakis, C. Paraskevopoulos & S. Galinou – Mitsoudi+, 2010. The Bivalvia Mollusca of Thessaloniki & Thermaikos Gulfs (North Aegean Sea), Greece with emphasis on new species for Hellenic waters. J. Biol. Res. 14: 161–179
 14. Galinou-Mitsoudi S., 2011. Razor clams in the Hellenic Seas. In: Guerra, A.; Lodeiros, C.; Gaspar, M.B.; da Costa, F. 2011. Razor clams: biology, aquaculture and fisheries. Xunta de Galicia, Consellería do Mar, Santiago de Compostela. 341-351. ISBN: 978-84-453-4986-1, 978-84-453-4987-8 (CD).
 15. Imsiridou A., N. Karaiskou, E. Aggelidou, V. Katsares & S. Galinou–Mitsoudi 2011. "Genetic tools for systematic status clarification of commercial species. The case of mitochondrial DNA variation of two high commercial Flexopecten forms in the Aegean Sea" has been accepted for publication in the book. In: (eds) "Aquaculture / Book 1", ISBN 979-953-307-107-6.
 16. Konstantinou, Z. I., Y. N. Krestenitis, D. Latinopoulos, K. Pagou, S. Galinou-Mitsoudi and Y. Savvidis, 2011. Aspects of mussel-farming activity in Chalastra, Thermaikos Gulf, Greece: an effort to untie a management Gordian Knot Ecology and Society 17(1): 1.
 17. Manousis Τh., G. Mpardakis, A. Zamora Silva, K. Paraskevopoulos, D. Manios & S. Galinou–Mitsoudi, 2012. New and expanding Gastropods in the Hellenic Seas with emphasis on their origin and distribution status. Journal of Biological Research-Thessaloniki 18: 249 – 264.

Publications in proceeding of Scientific Conferences

International
 1. Galinou-Mitsoudi, S. 1994. Reproductive cycle and Fecundity of date mussel Lithophagalithophaga, (L.) (Bivalvia: Mytilidae) in Evoikos gulf (Greece). Proceed. 6th Internat. Congr. Zoogeogr. Ecol. Greece. Bios, 2: 17-22.
 2. Galinou-Mitsoudi, S., Giannakourou, A., Petridis, D. & Papathanasiou, E., 2002. Mussel endobionts in Greek cultures: First occurrence and effects. 1ο Διεθνές Συνέδριο Υδατοκαλλιεργειών, Αλιευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Abstract).
 3. Moriki, A., Galinou-Mitsoudi, S. & H. Georgalas, 2005. Water quality parameters of the river Loudias, Northern Greece. 13ο International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 8-12 October 2005, Thessaloniki, Greece p. 114 (Abstract).
 4. Papadimitriou C.A., A. Moriki, S. Galinou-Mitsoudi, D. Gavrili, 2006. The use of natural populations of mussels as bioindicators in environmental monitoring: the case of Thessaloniki and Thermaikos Gulfs NW Aegean sea (Greece). The 6th International Symposium on Advanced Environmental Monitoring, June 27-30, 2006, Heidelberg, Germany, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. (Abstract)
 5. Papadimitriou C.A., A. Moriki, S. Galinou-Mitsoudi, D. Gavrili, 2006. Environmental quality assessment by the use of natural populations of mussels as bioindicators. Proceedings of the VIII Conference on the Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, 2006, Chania, Greece, 485-486 (Extended Abstract). Full text: 
 6. Katsares V. , Α. Tsiora, A. Imsiridou & Galinou-Mitsoudi S., 2006. Preliminary results of the genetic analysis of bivalve molluscs Pinna nobilis and Atrina fragilis (Bivalvia : Pinnidae). Proceedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Patras – Greece, 26-30 June 2006. Poster 47p (Αbstract).
 7. Moriki, A.  S. Galinou-Mitsoudi,  D. Petridis, D. Kosti, Y. Savvidis, X. Dimitriadis, C. Koutitas  & L. Alvanou, 2007. Environmental impacts of intensive mussel culture in the coastal waters of the gulf of Thessaloniki (N. Greece). MESAEP (Abstract)
 8. Galinou-Mitsoudi S.,  A. Moriki,  D. Petridis, Y. Savvidis, X. Dimitriadis, C. Koutitas  & L. Alvanou, 2007. Spatial fluctuation of the quality of the mussels from longline cultures in terms of environmental, biological and culturists operation parameters. MESAEP (Αbstract) Poster
 9. Savvidis Y.,  A. Antoniou, X. Dimitriadis, A.  Moriki, S. Galinou-Mitsoudi,  L. Alvanou, D. Petridis, & C. Koutitas,  2007. Hydrodynamics in a Mussel Culture Area in Thermaikos Gulf. Proceedings (Full Text) MEDCOAST 07 THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE MEDITERRANEAN COASTAL ENVIRONMENT 13-17 November 2007, Alexandria, Egypt
 10. Papathanasiou E., Pagou K., Giannakourou A., Krasakopoulou, E., Galinou-Mitsoudi S., Assimakopoulou G., Anagnostou CH., Krestenitis I., Drakopoulou P., Zervoudaki S. ,  Strogyloudi E. & Pavlidou A., 2007. Mussel cultures and the eutrophic marine environment in Thermaikos gulf -  Nw. Aegean Sea, Greece IMARES 10th ICSR, Vlissingen (Abstract)
 11. Galinou-Mitsoudi S., Y Savvidis, A. Moriki, D. Petridis, X. Dimitriadis, 2009.  Mussel production in relation to ecohydraulic conditions in the culture area of NW Thessaloniki Gulf (NW Aegean, Greece). Aquaculture Europe 2009, Trodheim (Abstract)
 12. Antonopoulou A. & Galinou-Mitsoudi S., 2010.  The mussel Mytilus galloprovincialis spat dynamics in the NE Thermaikos Gulf  long-line cultures. Aquaculture Europe 2010, Porto (Extended abstract)
 13. Moriki A., Y. Savvidis, S. Galinou-Mitsoudi, D. Petridis, 2012.      Estimating the carrying capacity in a mussel farming area in Greece (NW Thessaloniki gulf). 50th ECSA Conference [P223], (Abstract).
 14. Galinou-Mitsoudi S., D. Samaras, A. Koutra & A. Moriki, 2012. Contribution to the spiny oyster Spondylus gaederopus (Bivalvia) autoecology. 12thICZEGAR., (Abstract).
 15. Galinou-Mitsoudi, S., A. Imsiridou, A. Koutra, D. Samaras, 2012. Reproductive period of Spondylus gaederopus (Bivalvia) and its genetic approach. 14th European Congress of Icthyology, Liege. (Abstract).
National
 1. Galinou-Mitsoudi S., 1983. Musselculture in Keramoti-Kavala bay. 2d Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists of the Ministry of Agriculture, Patra.
 2. Galinou-Mitsoudi S., 1988. The Greek Fisheries during 1964 – 1986.  4th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists of the Ministry of Agriculture, Thessaloniki.
 3. Galinou-Mitsoudi S.. & A. I. SINIS, 1993. Artificial reproduction and growth of Petrotubus wormLithophaga lithophaga (L.). 6th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists of the Ministry of Agriculture, Xanthi.
 4. Galinou-Mitsoudi S., A. I. Sinis & D. Petridis, 1997. Reproduction of Venus verrucosa in the Thessaloniki and Thermaikos Gulfs. 5th Pan Hellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, National Center of Marine Research, Kavala, Proceedings: 107 – 110.
 5. Galinou-Mitsoudi S., E. Mihaloudi & P. S. Economides, 1997. Fertility of Venus verrucosa in the Thessaloniki and Thermaikos Gulfs. Preliminary results. 8th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists of the Ministry of Agriculture, Thessaloniki. Proceedings in press and on a CD: 20.01 – 20.05
 6. Galinou-Mitsoudi S. & D. Petridis, 2000. Biometry and growth of horse mussel Modiolus barbatus in gulf of Thessaloniki. 9th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists, Mesologi. Proceedings: 25-28.
 7. Galinou-Mitsoudi, S. & A.I. Sinis, 2000.  Influence of exploitation on to natural bivalve populations in Thessaloniki gulf. 9th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists, Mesologi. Proceedings: 21-24.
 8. Galinou-Mitsoudi S. & D. Petridis, 2000. The correlation between meteorological data and inimical biological phenomena concerning the mussel culture. 6th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists, Chios. Proceedings: 76 – 81.
 9. Galinou-Mitsoudi S. & D. Petridis, 2001. Some morphometric and ecological elements of a  littoralPinna nobilis’ population in Thermaikos gulf (Mollusca: Bivalvia). 10th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists, Chania-Ctete. Proceedings: 33-36.
 10. Giannakourou A., S. Galinou-Mitsoudi, K. Pagou & E. Papathanasiou, 2003. Food availability for mussel (Mytilus galloprovincialis) culture in Thermaikos Gulf. Carrying capacity estimation. 5th Pan Hellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, National Center of Marine Research, Kavala, Proceedings:Chersonisos-Crete. (Abstract)
 11. Galinou-Mitsoudi S., O. Papoutsi & G. Vlahavas, 2005. Population study of the protected bivalvePinnanobilis Linnaeus, 1758 in Thermaikos gulf (N Aegean Sea). 12th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists Drama. Proceedings: 160-163.
 12. Galinou-Mitsoudi S., Y. Savvidis & X. Dimitriadis, 2005 Preliminary study of interaction between mussel cultures and hydrodynamics in Thessaloniki & Thermaikos Gulfs. 12th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists Drama. Proceedings: 300-303.
 13. Galinou-Mitsoudi S., O. Papoutsi, G. Vlahavas, E. Papathanasiou, 2006 The endobionts of the bivalvePinnanobilis (L., 1758) in Thermaikos gulf, NW Aegean sea. 8th Pan Hellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, National Center of Marine Research, Thessaloniki, Proceedings (full text in CD): 1-4.
 14. Katsares V., A.Tsiora, S. Galinou-Mitsoudi, A. Imsiridou, 2008. Genetic structure of the endangered bivalve mollusc Pinna nobilis (Mollusca: Bivalvia). 13th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists Mytilene. Proceedings: 221-224.
 15. Kalaitzi L., Voulgaridou P., Galinou-Mitsoudi S., 2008 Shell Fishery Production in the North Aegean Sea over the period 1964-2004. 13th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists Mytilene. Proceedings: 193-196.
 16. Galinou-Mitsoudi S., G. Vlahavas, E. Simitopoulou, A. Sinis: Shells in the Greek market: Bivalves consumption in Thessaloniki, 2008. 13th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists Mytilene. Proceedings: 429-432.
 17. Galinou-Mitsoudi S., Ch. Papadimitriou, G. Vlachavas, A. Moriki, Y. Migou, D. Gavrili & D. Petridis, 2007. Quality estimation of mussels from natural populations with bioassays. 13th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists, Mytilene-Lesvos. Proceedings: 437-440.
 18. Moriki A., Galinou-Mitsoudi S. Savvidis Y., Petridis D., 2008. Seasonal fluctuation of the sea water quality in a mussel culture area. 3th Environmental Conference of Macedonia. Thessaloniki. (Abstract).
 19. Galinou – Mitsoudi S., Paspala S., Vlahavas G., Bardakis G., 2009.  Human influence in population dynamics of Donacilla cornea (Poli, 1795). 9th Pan Hellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, National Center of Marine Research, Patra, Proceedings (full text in CD): 1-4.
 20. Papoutsi O. & S. Galinou-Mitsoudi1+2010. Preliminary results of population dynamics, age and growth of Atrina pectinata (Linnaeus, 1767) in Thermaikos gulf (Greece). 14th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists Peiraeus. Proceedings: 437-440.
 21. Chrysaeidi S., A. Imsiridou, V. Katsares, S. Galinou-Mitsoudi, 2010. Genetic identification of the species Flexopecten glaber and Flexopecten proteus (Mollusca: Bivalvia) with mitochondrial DNA markers. 14th Pan Hellenic Symposium of Ichthyologists Peiraeus. Proceedings:
 22. Galinou – Mitsoudi S., Pasoglou E., Xatzaras H., Mpardakis G., Paraskevopoulos K., 2011. Density of main commercial Bivalves Molluscs in Thessaloniki and Thermaikos Gulfs in relation of fishing methods and gears. Proceedings, 383-390.
 23. Papaioannou E., Vlachavas G., Paraskevopoulos K., Mpardakis G. & Galinou-Mitsoudi S., 2011. The shells in the Hellenic market: The city of Thessaloniki. Proceedings, 390-398.
 24. Daskalopoulou D., V. Katsares, S. Galinou-Mitsoudi & A. Imsiridou, 2011. Genetic structure of Atrina fragilis population (Bivalvia: Pinnidae) in the Thermaikos Gulf. 33th Scientific Conference of Hellenic Society for Biological Sciences, Edessa. Proceedings 77 p., Abstract.
 25. Papadimitriou Ch.A., A. Moriki, S. Galinou-Mitsoudi, 2012. Study of the ecotoxicity and the metals in marine sediments of the Gulf of Thessaloniki.1st Environmental Conference of Thessaly, Skiathos Island. (Abstract).

Technical Reports

 1. AUTH, 1995. Study for warty venus (Venus verrucosa) and carpet clam (Ruditapesdecussatus) culture in Thermaikos Gulf. 1st Intermediate Technical Report for ministry of Agriculture. Scientifically Responsible Asscoc. Prof. A.I. Sinis . 1-18.
 2. Galinou-Mitsoudi S., 1998. Shell cultures in Thessaloniki and Thermaikos Gulfs. In: NCMR. Marine Environment Monitoring of Thessaloniki’s Gulf during 1997, for Thessaloniki’s Drainage Company. Scientifically Responsible Dr. K. Pagou, 105-112.
 3. University of the Aegean, 1998. Study for Shell hatchery sustainability in Kalloni Gulf Lesvos Island. Technical report for Ministry of Agriculture. Scientifically Responsible Prof. G.A. Zaharatos. 86 pp.
 4. Galinou-Mitsoudi S., 1999. The musselcultures of Thessaloniki’ s Municipality. In: NCMR. Marine Environment Monitoring of Thessaloniki’s Gulf during 1997-1998. Final Report , for Thessaloniki’s Drainage Company. Scientifically Responsible Dr. K. Pagou: 221-237.
 5. Thessaloniki’s Municipality, 1999. Layout & environmental impact study forthe Environmental restoration of Axios Delta and Thermaikos Gulf with the proper management of the ground and aquatic resources and renovation and modernisation of irrigation networks. Thessaloniki’s Municipality. 74 pp and annexes A & B.
 6. Cochras, D., L. Kokokiris & S. Galinou-Mitsoudi, 1999. Lack of integrated coastal zone management in Thermaikos gulf area. Coastman Working Parer No 9- EC Environment and Climate Research Programme, Human Dimension of Environmental Change (ENV-CT97-0045), OIKOS Environnement-Ressources, pp26.
 7. Petridis D., & Galinou-Mitsoudi S., 1999. Establishment Proposal of a new Department for Fisheries and Aquaculture Technology.
 8. Galinou-Mitsoudi S., & D. Theodoridou, 2000. Aquaculture Laboratory. Preliminary Study.. ΤΕΙ Thessaloniki, 39 pages.
 9. Bobori D., Galinou-Mitsoudi S., Petridis D., 2000. Water pollution and toxicity Preliminary Study. TEI Thessaloniki 43 pages.
 10. Scoufas G. & Galinou-Mitsoudi S., 2000. The Aquarium in Nea Moudania.Preliminary Study. TEI Thessaloniki, 53 pages.
 11. Petridis D., Sinis A.I., Anagnostou Ch. Economou A. & Galinou-Mitsoudi S., 2000. Orientation and Direction of the Fisheries and Aquaculture Technology Department of TEI Thessalonikis, 43 pages.
 12. Petridis D., Bobori D. & Galinou-Mitsoudi S., 2000. Effects of heavy metals and pesticides in the inland waters communities of aquatic organisms. Research proposal for the Fisheries and Aquaculture Technology Department of ATEITH, 26 pages.
 13. Galinou-Mitsoudi S., 2001. Running program and purpose of Aquaculture Laboratory of Fisheries and Aquaculture Technology Department in Nea Moudania, 1-16. In: Running program of Aquaculture Laboratory of Fisheries and Aquaculture Technology Department, Campus of Nea Moudania.Scientifically Responsible Prof. D. Petridis. ΤΕΙ Thessaloniki, 134 pp.
 14. Galinou-Mitsoudi S., 2001. Shells: Training Program, 18-32. In: Running program of Aquaculture Laboratory of Fisheries and Aquaculture Technology Department, Campus of Nea Moudania.Scientifically Responsible Prof. D. Petridis. ΤΕΙ Thessaloniki, 134 pp.
 15. Galinou-Mitsoudi S., 2001. Shells: Research Program, 33-42. In: Running program of Aquaculture Laboratory of Fisheries and Aquaculture Technology Department, Campus of Nea Moudania.Scientifically Responsible Prof. D. Petridis. ΤΕΙ Thessaloniki, 134 pp.
 16. Curriculum of European Joint Master for “Inland Water quality Assessment”. Socrates Erasmus, 2005. Scientifically Responsible Dr. Karl-Otto Waara.
 17. ATEITH, 2007. Water circulation in organised areas for aquaculture/musselculture development and managerial interventions for layout and environmental improvement. Intermediate Technical Report of project ARCHIMEDES ΙΙ. Scientifically Responsible. Dr. A. Moriki, 164 pp.
 18. ATEITH, 2007. Shell recognition handbook. Commercial and protected Hellenic species. Handbook for Eγχειρίδιο Hellenic Ministry of Rural Development and Food. Fisheries EU Program 2000-2006. Scientifically Responsible. Δρ. Galinou-Mitsoudi S.,. 101 σελ. και Παράρτημα νομοθεσίας.
 19. ATEITH, 2007. Water circulation in organised areas for aquaculture/musselculture development and managerial interventions for layout and environmental improvement. Final Technical Report of project ARCHIMEDES ΙΙ. Scientifically Responsible. Dr. A. Moriki, 344 pp.
 20. ATEITH, 2008. Consumers Opinions for Certified Fisheries Products. Final Report for Hellenic Ministry of Rural Development and Food. Fisheries EU Program  2000-2006. Scientifically Responsible Dr. Galinou-Mitsoudi S.,. 93 pages & 3 Annexes.
 21. Galinou-Mitsoudi S., 2009. Phase 4. Shellfisheries boats and their stock. 65 pp. In: Management and checking of approach conditions as well as technical norms advance of fisheries resources in Thermaikos gulf. Final Report for Hellenic Ministry of Rural Development and Food. Fisheries EU Program 2000-2006. Scientifically Responsible. Dr. Α. Kallianiotis.
 22. University of Ioannina, 2009. Growth study of polychaetes baits Marphysasanguine. Univ. of Ioannina. Scientifically Responsible Dr. I. Leonardos
 23. ATEITH, 2010. The exploitable shells of Greece. Final Report for Research Committee of ATEITH. Scientifically Responsible. Δρ. Galinou-Mitsoudi S. 218 σελίδες.
 24. ATEITH, 2011. “Clams of Araxos lagoon: Current and future trend of the commercial natural beds of clams (Ruditapes decussatus) in the Pappas Lagoon of Araxos and their sustainable exploitation”. Final Report for the Hellenic Navy. Co-ordinator Dr. S. Galinou-Mitsoudi, 93 pages.

Professional activity

 • 1980-2002. Ichthyologist of Ministry of Agriculture in Prefectures Fisheries departments of Kavala (1980-1983), Pella (1983-1985, head director), Thessaloniki (1985-2002).
 • 1999 – 2001. External evaluator of the prospect for Fisheries and Aquaculture Technology new Department, Technological Educational Institute of Thessaloniki, Nea Moudania Campus.
 • 2000 – 2001. Part – time professor, fully qualified of the Department of Fisheries and Aquaculture with area of expertise in “Marine Biology”.
 • 2002 2012. Associate Professor
 • 2003 2006. Head of Fisheries and Aquaculture Technology Department

Membership in Professional Societies – Expertises-Awards-Reviewer

 1. Pan-Hellenic Association of Biologists
 2. Pan-Hellenic Union of Ichthyologists
 3. Hellenic Zoological Company
 4. Geotechnical Chamber of Greece, (GEOT.E.E.), Ichthyological Sector
 5. European Aquaculture Society (EAS)
 6. National representative for Thematic Group of European Shellfish Culture experts - EUROSHELL
 7. ELNAIS expert
 8. Sir Charles Maurice Yong 1995 Award of Malacological Society of London for the paper: Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1995. Age and growth of Lithophaga lithophaga, (L.) (Bivalvia: Mytilidae) based on annual growth lines in the shell. Journal of Molluscan Studies, 61: 435-453, as the better work published in Journal of Molluscan Studies in 1995. Relevant references are sited inBulletinoftheMalacologicalSocietyofLondonin 1996 (vol. 27, page 8 by Ηugh J.) and 1997 (vol. 28, page 2).
 9. Reviewer in 9 International Scientific Journals and 3 National Conferences.
 

Department's every day activities

lab7.jpg