Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
PDF  | Print |  Email
Curriculum Vitae

Dr. ANASTASIA IMSIRIDOU

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it +30 23730 65313, 26457

minos foto

Faculty Position: Associate Professor

Field: Genetic Engineering and Biotechnology


Undergraduate Courses

 • General Biology
 • Applied Genetics
 • Genetic Engineering
 • Chemistry and Biotechnology of aquatic natural products
 • Chemistry and nutritional value of aquatic organisms
 • Pathology of aquatic organisms
 • English for aquatic sciences

Education

 • 1991. BSc in Biology, School of Sciences, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
 • 1998. Ph.D. in the Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki. Thesis title: Study of the genetic structure of Greek Leuciscus cephalus (L.) populations
 • 1998 - 1999. Post - doctorate researcher. Institute for Systems Informatics and Safety, Joint Research Center, Ispra, Italy. Work on: Web based database for genetic identification of stocks of commercially important fish species.

Research Interests

 • Fish population genetics
 • Population genetics of bivalve species
 • Genetic identification of aquatic organisms
 • Bioinformatics

PUBLICATIONS

Publications in Science Citation Index (SCI) journals
 1. Imsiridou, A., Karakousis, Y. and Triantaphyllidis, C. (1997). Genetic polymorphism and differentiation among chub, Leuciscus cephalus L. (Pisces, Cyprinidae) populations of Greece. Biochemical Systematics and Ecology 25: 537-546.
 2. Imsiridou, A., Apostolidis, A., Durand, J. D., Briolay, J., Bouvet, Y. and Triantaphyllidis, C. (1998). Genetic differentiation and phylogenetic relationships among Greek chub Leuciscus cephalus L. (Pisces, Cyprinidae) populations as revealed by RFLP analysis of mitochondrial DNA. BiochemicalSystematics and Ecology26: 415-429.
 3. Durand, J. D., Templeton, A. R., Guinand, B., Imsiridou, A. and Bouvet, Y.  (1999). Nested clade and phylogeographic analyses of the chub, Leuciscus cephalus (Teleostei, Cyprinidae) in Greece: implications for Balkan peninsula biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution 13(3): 566-580.
 4. Imsiridou, A. and Triantaphyllidis, C. (2001). Allozyme electrophoresis studies in European hakeMerluccius merluccius L. (Gadidae) populations. Biologia, Bratislava 56: 545-547.
 5. A. Imsiridou, H. Hardy, N. Maudling, G. Amoutzias, and J.-M. Zaldívar Comenges (2003). Web database of molecular genetic data from fish stocks. Journal of Heredity 94 (3): 265-267.
 6. Gregory D. Amoutzias, Elgar E. Pichler, Nina Mian, David De Graaf, Anastasia Imsiridou, Marc Robinson-Rechavi,Erich Bornberg-Bauer, David L. Robertson, Stephen G. Oliver (2007). A protein interaction atlas for the nuclear receptors: Properties and quality of a hub-based dimerisation network. BMC Systems Biology 1: 34.
 7. A. Imsiridou, G. Minos, V. Katsares, N. Karaiskou and A. Tsiora (2007). Genetic identification and phylogenetic inferences in different Mugilidae species using 5S rDNA markers. Aquaculture Research38: 1370-1379.
 8. V. Katsares, A. Tsiora, S. Galinou – Mitsoudi and A. Imsiridou (2008).  Genetic structure of the endangered species Pinna nobilis Linnaeus, 1758 (Mollusca: Bivalvia) inferred from mtDNA sequences.Biologia 63 (3):412 – 417.
 9. A. Imsiridou, A. Triantafyllidis, A. Baxevanis and C. Triantaphyllidis (2009). Genetic characterization of common carp (Cyprinus carpio L.) populations from Greece using mitochondrial DNA sequences. Biologia 64 (4):781-785.
 10. A. Imsiridou, G. Minos, A. Gakopoulou, V. Katsares, T. Karidas& G. Katselis (2011). Discrimination of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena (Pisces: Centracanthidae) based on mitochondrial DNA sequences. Journal of Fish Biology 78: 373-377.
 11. G. Minos, A. Imsiridou & P.S. Economidis (2012). First record of Terapon theraps (Terapontidae) in the Aegean Sea (Greece) Cybium 36(2): 401-402.
 12. Mankiewicz-Boczek J., Imsiridou A., Kaczkowski Z., Tsiora A., Karaiskou N., Łapińska M., Minos G. & M. Zalewski (2013). Genetic diversity of perch populations in three lowland reservoirs (Central Poland): Perspective for fish sustainable management. Polish Journal of Ecology (in press).
 13. Minos, G., Imsiridou, A. & G. Katselis (2013). Use of morphological differences for the identification of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena (Pisces: Centracanthidae). Mediterranean Marine Science, 14(3): (in press).
Articles in Edited books
 1. Gollman, G., Bouvet, Y., Brito, R. M., Coelho, M. M., Collares-Pereira, M. J., Imsiridou, A., Karakousis, Y., Pattee, E. and Triantaphyllidis, C. Effects of river engineering on genetic structure of European fish populations (1998). In: Fish Migration and Fish Bypasses. Jungwirth, M., Schmutz, S. and Weiss, S. (eds.), pp. 113-123. Fishing News Books Oxford.
 2. G. Minos, A. Imsiridou and P. S. Economidis (2010). Liza haematocheilus (Pisces, Mugilidae) in the northern Aegean Sea. In: Fish Invasions of the Mediterranean Sea: Change and Renewal. Golani D. and Appelbaum-Golani B. (eds.), pp. 313-332. Pensoft Publishers, Sofia - Moscow.
 3. Anastasia Imsiridou, Nikoleta Karaiskou, Elena Aggelidou, Vassilios Katsaresand Sofia Galinou – Mitsoudi. Mitochondrial DNA variation as a tool for systematic status clarification of commercial species. The case of two high commercial Flexopecten forms in the Aegean Sea (2012). In: Aquaculture. Muchlisin Z. (ed.), pp. 109-126. Intech Open Access Publisher, Croatia.
Publications in non cited journals
 1. Imsiridou A. Study of the genetic structure of Greek Leuciscus cephalus (L.) populations (2000). Bios (Macedonia, Greece) 5: 99-101.
 2. Imsiridou, A. and Triantaphyllidis, C. Genetic structure and management of Greek Leuciscus cephalus(L.) populations (2001). Piscatorial news 239: 46-49.
Publications in Proceedings of International Scientific Conferences
 1. Gollman, G., Bouvet, Y., Brito, R. M., Coelho, M. M., Collares-Pereira, M. J., Imsiridou, A., Karakousis, Y., Pattee, E. and Triantaphyllidis, C. (1996). The impact of various measures of river engineering on the genetic structure of European fish populations. Fish Migrations - Vienna Conference
 2. Durand, J. D., Guinand, B., Imsiridou, A. and Bouvet, Y. (1997). Dispersion of the chub, Leuciscus cephalus, in Greek rivers, inferred by cytochrome b sequence variation (Cyprinidae). Ninth international congress of European Ichthyologists. Napoli-Trieste.
 3. Zaldivar, J. M., Hardy, H., Imsiridou, A. (2000). Feasibility study for the exploitation of molecular genetic data for the identification of fish origin in form of a databank accessible through the internet (Fishgen). InternationalCongress on Authenticity of Species in Meat and Seafood Products. Vigo – Spain, 18-20 September 2000.
 4. Katsares V., Tsiora A., Imsiridou A. and Galinou – Mitsoudi S. (2006). Preliminary results of the genetic analysis of Bivalve Molluscs Pinna nobilis and Atrina fragilis (Bivalvia – Pinnidae). 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Patras – Greece, 26-30 June 2006.
 5. Imsiridou A., Minos G., Tsiora A., Katsares V. and Douka S. (2006). Identification of fry of different grey mullet species with the use of nuclear 5S rDNA markers. 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Patras – Greece, 26-30 June 2006.
 6. Minos G., Imsiridou A. and Economidis P. S. (2007). Liza haematochila in Northern Aegean Sea. New records and gonad structure. 12thEuropean Congress of Ichthyology. Cavtat (Dubrovnik), Croatia, 9–13 September 2007.
 7. A. Imsiridou, G. Minos, A. Gakopoulou , V. Katsares, T. Karidas & G. Katselis. (2009). Discrimination of two picarel species (Spicara flexuosa and Spicara maena, Pisces: Centracanthidae) based on mitochondrial DNA sequences. 13th European Congress of Ichthyology. Klaipeda, Lithouania, 7-11 September 2009.
 8. A. Imsiridou, A. Triantafyllidis, A. D. Baxevanis & C. Triantaphyllidis (2009). Genetic characterization of common carp (Cyprinus carpio L.) populations from Greece using mitochondrial DNA sequences.13th EuropeanCongressofIchthyology. Klaipeda, Lithouania, 7-11 September 2009.
 9. Loqman Naderi, Ali Shabani, Anastasia Imsiridou (2012). Evaluation easy and reliable method to transfer DNA in long distance and time. The 12th Iranian Genetics Congress. Tehran, Iran, 22-24 May 2012.
 10. Mankiewicz-Boczek J., Imsiridou A., Kaczkowski Z.,Tsiora A.,  Karaiskou N., Łapińska M., Minos G., Zalewski M (2012). Genetic diversity as an important element of sustainable management of perch Perca fluviatilis L. populations in lowland reservoirs in Central Poland. 14th European Congress of Ichthyology. Liege, Belgium, 3-8 July 2012.
 11. Galinou-Mitsoudi S., Imsiridou A., Koutra A., Samaras D. (2012).Reproductive period of Spondylus gaederopus (Bivalvia) and its genetic approach. 14th European Congress of Ichthyology. Liege, Belgium, 3-8 July 2012.
Publications in Proceedings of Greek Scientific Conferences
 1. Triantaphyllidis, C., Karakousis, Y., Apostolidis, A., Imsiridou, A. and Palaiokostas, A. (1993). Genetic structure of Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnerrii). Sixth Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists. Xanthi, 4-6 June 1993.
 2. Imsiridou, A., Karakousis, Y. and Triantaphyllidis, C. (1994). An investigation of the genetic structure of seven chub Leuciscus cephalus (Pisces; Cyprinidae) populations from Greece. Sixteenth Pan-Hellenic Conference of Biology. Volos,5-7 May 1994.
 3. Imsiridou, A., Apostolidis, A., Durand, J. D., Briolay, J., Bouvet, Y. and Triantaphyllidis, C. (1997). Phylogenetic relationships among 12 Greek Leuciscus cephalus L. (chub) populations as revealed by RFLP analysis of PCR amplified mtDNA segments. Nineteenth Pan-Hellenic Conference of Biology First Biological Conference of Balkan countries. Thessaloniki, 15-18 May 1997.
 4. Imsiridou A. and Triantaphyllidis C. (2001). Use of allozyme electrophoresis for differentiation between two European hake Merluccius merluccius L. (Gadidae) populations. 10th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists. Chania, 18-20 October 2001.
 5. Imsiridou A., Hardy H., Zaldivar J-M. (2001). Web database for the identification of fish stocks using molecular genetic data. 10th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists. Chania, 18-20 October 2001.
 6. Costas Perdikaris, Evagelos Konstandinidis and Anastasia Imsiridou (2005). Aquaculture activity in Thesprotia Prefecture. 12th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists. Drama, 13-16 October 2005.
 7. Anastasia Imsiridou, George Minos, Vassilios Katsares, Nikoletta Karaiskou, Anna Tsiora (2007). Genetic identification and phylogeny of different Mugilidae species with a nuclear marker. 12th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists. Μitilini, 27- 30 September 2007.
 8. Vassilios Katsares, Anna Tsiora, Sofia Galinou-Mitsoudi, Anastasia Imsiridou (2007). Genetic structure of the endangered bivalve mollusc Pinna nobilis (Mollusca: Bivalvia). 12th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists. Μitilini, 27-30 September 2007.
 9. A. Imsiridou, A. Triantafyllidis, A., C. Triantaphyllidis (2008). Genetic structure of Greek Cyprinus carpio L. populations using mitochondrial DNA sequences. 30th Conference of Hellenic Association of Biological Sciences. Thessaloniki, 22-24 May 2008.
 10. Stavroula Chrisaeidi, Anastasia Imsiridou, Vassilios Katsares and Sofia Galinou – Mitsoudi (2010). Genetic identification of two bivalve taxa Flexopecten glaber (Linnaeus 1758) and Flexopecten proteus (Dillwyn 1817) (Mollusca: Bivalvia), based on mitochondrial DNA sequences. 14th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists. Pireas, 6 - 9 May 2010.
 11. Dimitra Daskalopoulou, Vassilios Katsares, Sofia Galinou Mitsoudi, Anastasia Imsiridou (2011). Genetic structure of an Atrina fragilis population (Bivalvia: Pinnidae) in the Thermaikos Gulf. 33th Scientific Conference of Hellenic Society for Biological Sciences. Edessa, 19-21 May 2011.
 12. Minos G., Imsiridou A., Argiridis N., Karidas Th., Katselis G. (2012). Validating the ability to identify picarel Spicara flexuosa Risso, 1810 and blotched picarel Spicara maena (Linnaeus, 1758) using easily distinguishable morphometric characters. 10th Symposium on Oceanography & Fisheries. Athens, 7-11 May 2012.
 13. A. Imsiridou, S. Galinou-Mitsoudi (2013). Genetic analysis as a tool of Bivalve population management in Greek Seas. 4th Pan-Hellenic Congress in Technology of Animal production. Thessaloniki, 8February 2013.
Research experience
 1. Assessment of the two main and connected human influences, river disturbance and subsequent fish stocking on the genetic diversity and stability on natural riverine fish populations (February 1993 – March 1996). Scientific Responsible Triantaphyllidis C., Professor of the Department of Biology of the Aristotle University of Thessaloniki. Funded by European Union.
 2. Developing and applying molecular techniques to differentiate between the Atlantic and Mediterranean hake (January 1999 - April 1999). Scientific Responsible Triantaphyllidis C., Professor of the Department of Biology of the Aristotle University of Thessaloniki. Funded by European Union.
 3. Socrates Programme – New Curriculum development (CD) projects: Master of Inland Water Quality Assessment. Coordinator of the course ΄΄Genetic drift΄΄ (July 2003 – July 2005). Scientific Responsible Galinou – Mitsoudi S., Associate Professor of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Funded by European Union.
 4. Application of freezing - defrosting techniques of fish sperm in Greek aquacultures (Μay 2005 – December 2006). Scientific Responsible Nathanailidis C., Associate Professor of the Department of Fisheries of the Technological Educational Institute of Epirus. Funded by European Union.
 5. Genetic discrimination of Greek Pinna nobilis populations (November 2005 – April 2007). Scientific Responsible Imsiridou A., Assistant Professor of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Funded by the State Scholarships Foundation of Greece.
 6. Genetic identification of different fry Mugilidae species with nuclear markers (March 2006 – March2007). Scientific Responsible Imsiridou A., Assistant Professor of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Funded by the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.
 7. Genetic analysis of Greek populations of the endangered species Pinna nobilis and Atrina fragilis (December 2007 – November 2008). Scientific Responsible Imsiridou A., Assistant Professor of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Funded by the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.
 8. Genetic identification of the species Chlamys glabra and Chlamys proteus with mitochondrial genes (April 2009 – March 2010). Scientific Responsible Imsiridou A., Assistant Professor of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Funded by the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.
 9. Hellenic Network for Biodiversity Research (HelBionet) (January 2010 – July 2010). Scientific Responsible Dr. Arvanitidis Christos, Researcher of the Hellenic Centre for Marine Research. Funded by the Greek General Secretariat of Research and Technology.
 10. Dietary supplements of Spirulina: Apart from knowing benefits are any hidden threats? Scientific Responsible Vardaka Elisabeth, Assistant Professor of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Funded by European Union.
 

Department's every day activities

lab1.jpg