Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
PDF  | Print |  Email
Curriculum Vitae

Dr. OURANIA GIANNAKOU

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it +30 23730 26458, 26457

minos foto

Faculty Position: Assistant Professor


Undergraduate Courses

 • Aquatic Ecology
 • Limnology
 • Management of Aquatic Ecosystems


Education /Academic Record

 • 1991: Diploma of Biological Sciences – Facoltà di Scienze Biologiche, University of Padova, Italy.
 • 2000: Doctor of Veterinary Medicine (PhD) – With Honors, School of Vet. Med, Lab. of Ecology & Protection of the Environment, Aristotle University of Thessaloniki. PhD Thesis entitled: “Contribution on the assessment of impact of organic pollution on the river water quality, using benthic macroinvertebrates as indicators.


Research Interests

 • Ecology of Freshwater Benthic Organisms
 • Water Quality and Pollution of Inland Ecosystems
 • Surveillance and Monitoring of Inland Waters
 • Systems of Biological Indicators to Assess Ecological Quality of Aquatic Ecosystems
 • Management, Protection and Conservation of Wetland Ecosystems
 • Public Awareness for Protected Areas
 • Environmental Education and Technology


Professional Activity

 • 10/2005  - : Assistant Professor, Department of Fisheries and Aquaculture Technology, Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki.
 • 2002 - 9/2005: Research Associate, Department of Fisheries and Aquaculture Technology, Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki.
 • 1997 - : Research fellow in environmental studies/projects, at the Development Agency of Thessaloniki SA (A.N.E.TH.),  The Goulandris Natural History Museum/ Greek Wetland Biotope Centre (EKBY), the Management Authorities of National Park of Axios Delta, the Environmental Studies Company OMIKRON.


Recent Research Projects

 • 2009 -2010 Scientific Coordinator of the project "Assessment of the Ecosystem Conservation  Status  at the Agios Mamas Lagoon GR1270004 'Municipality of Moudania, Chalkidiki Greece.” Department of Fisheries and Aquaculture, ATEI Thessaloniki, Funded by Municipality of Moudania
 • 2010 Participation in Hellenic Biodiversity Net (HelBioNet) LIFEWATCH, 2010 Coordinator Dr. Ch. Arvanitidis
 • 2008 - 2011 Participation in «Aqua-TNET-2-Thematic Network for Aquaculture, Fisheries & Aquatic Resouce Management:Socrates-Erasmus  2009-2011. Co-ordinator Dr. P. Sorgeloos
 • 2008 - 2011 Participation in INTERREG III A / PHARE CBC Greece - Bulgaria 2000-2006, "Management Study of River Nestos Basin – Subproject 1st "Design of the monitoring program and technical support of the project” Scientific Collaborator of  «Omikron Ltd»
 • 2006-2007 Participation in INTERREG III CARDS / Greece – F.Y.R.O.M. 2000-2006 Measure 3.3. «Management, Conservation and Protection of the Protected Area Estuaries of Gallikos, Axios – Loudias – Aliakmon Rivers Delta» Scientific Collaborator of  «Omikron Ltd»
 • 2006 - 2007 Participation in «Water Regime and Biota: proposed minimum values of lakes water level and rivers discharge in Macedonia and Thrace, Greece. Gerakis, P.A., S.Tsiouris and V. Tsiaoussi (Editors). The Goulandris Natural History Museum / Greek Biotope Wetland Centre.


Educational Projects

 • 2009-2012 Scientific coordinator of the project: “Practical training of the students of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology”. Funded by the European Social Fund (ESF)
 • 2005 Participation in «Master of Inland Water Quality Assessment». New Curriculum Development (CD) Projects. 29369-IC-1-2002-1-SE-ERASMUS-PROGUC-1. Co-ordinator Dr. K-O. Waara.


PUBLICATIONS

 1. Kilikidis S., Kamarianos A., Karamanlis X., Giannakou U. (1994) “Concentrations of LAS in the municipal waste water of the city of Thessaloniki and the seawater of the receiver gulf of Thermaikos (N.Greece)”. Fresenius Envir. Bull., 3: 95-100.
 2. Kilikidis S., Kamarianos A., Karamanlis X., Giannakou U. (1994) “Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the effluents of an urban waste treatment plant and the water sediments and mussels of the receiver Thermaikos gulf (N.Greece)”. Fresenius Envir. Bull. 3:293-299.
 3. Giannakou U., Kamarianos A., Kousouris T. & Kilikidis S. (1997) “Distribution of benthic macroinvertebrates in relation to physico-chemical parameters as a tool for assessing river water pollution in a lowland stream, North Greece”. Fresenius Envir. Bull. 6:560-567.
 4. I. Karaouzas, E. Cotou, T. Albanis, A. Kamarianos, N. Skoulikidis1, U. Giannakou (2010). Bioassays and biochemical biomarkers for assessing olive mill and citrus processing wastewater toxicity. Environmental Toxicology (DOI: 10.1002/tox.20606)


Conferences

International

 1. Giannakou U. (1997). Methods in biological monitoring and assessment of the running waters quality using benthic macroinvertebrates: a review. Proceedings of 5th International Conference of Environmental Science and Technology,Vol. B, pg: 79-86, Lesvos, 1997. (in greek)
 2. Giannakou U., Kamarianos A., Kousouris Th., & Kilikidis S. (1998). “A comparison of quantitative and qualitative approach using benthic macroinvertebrates to assess the ecological water quality of a lowland stream in North Greece”. Abstracts of Intern. Congress “Assessing the ecological integrity of running waters”, Vienna, Austria, November 1998.
 3. Skourtos M., Xenarios S., Tziritis I., Kontogianni A., Giannakou U. (2002). “Improving Preferential Aspect of Multi Criteria Decision Aid Methods through Stakeholder Analysis and Focus Groups technique; assessment in Axios river delta  in North Greece”.  7th Biennal Conference of the International Society for Ecological Economics, 6-9 March, Tunisia,.
 4. O. Giannakou, E. Lazaridou and St. Xanthouli (2007). Visitor Management Plan in the Ramsar Wetland “Axios, Loudias, Aliakmon Delta”, Greece. 6th International Convention on Environment and Development - V Congress on Protected Areas, 2-6 July Havana, Cuba. Congress Proceedings on CD p.994 - 1008
National
 1. S.Kilikidis, G.Fotis, A.Kamarianos, X.Karamanlis, C.Batzios, T.Kousouris, M.Karteris, T.Akriotis, M.Vogiatzis, U.Giannakou, I.Gitas. (1993) “Wetland of Kalamas Estuary (Thesprotia). Evaluation and exploration of its potential to be included in the European Community network for the especially protected areas”. Proceedings of the 3rd Conference on Environmental Science and Technology, vol.A, pg.63-77, Lesvos, Greece, 1993. (in greek)
 2. S.Kilikidis, G.Fotis, A.Kamarianos, X.Karamanlis, C.Batzios, T.Kousouris, M.Karteris, T.Akriotis, M.Vogiatzis, U.Giannakou, I.Gitas. (1993) “Wetland of Kalloni Gulf (Lesvos). Evaluation and exploration of its potential to be included in the European Community network for the especially protected areas”. Proceedings of the 3rd Conference on Environmental Science and Technology, vol.A, pg 603-616, Lesvos, Greece, 1993. (in greek)
 3. S.Kilikidis, G.Fotis, A.Kamarianos, X.Karamanlis, C.Batzios, T.Kousouris, M.Karteris, T.Akriotis, M.Vogiatzis, U.Giannakou, I.Gitas. (1993) “Wetland of Lakes Alyki & Chortarolimni (Limnos). Evaluation and exploration of its potential to be included in the European Community network for the especially protected areas”. Proceedings of the 3rd Conference on Environmental Science and Technology, vol.A, pg 617-628, Lesvos, Greece, 1993. (in greek)
 4. S.Kilikidis, G.Fotis, A.Kamarianos, X.Karamanlis, C.Batzios, T.Kousouris, M.Karteris, T.Akriotis, M.Vogiatzis, U.Giannakou, I.Gitas. (1993) “Wetland of Sperchios Estuary (Fthiotida). Evaluation and exploration of its potential to be included in the European Community network for the especially protected areas.” Proceedings of the 3rd Conference on Environmental Science and Technology, vol.A, pg.629-642, Lesvos, Greece, 1993. (in greek)
 5. U.Giannakou, A.Kamarianos, Th.Koussouris, S. Kilikidis. (1997) “Ecological Classification of a lowland stream in North Greece.” Proceedings of 5th National Conference of Oceanography and Fishing, Vol.ΙΙ, pg 289-292, Kavala, 1997.
 6. Th. Koussouris., Gritzalis K, Giannakou U.(1997). Ecological Classification of Evritania rivers.” Proceedings of 5th National Conference of Oceanography and Fishing, Vol.ΙΙ, pg 285-288, Kavala, 1997. (in greek)
 7. Karaouzas Ι., Albanis Τ., Kamarianos A., Kotou E., Skoulikidis N., Giannakou O. (2011) Ecotoxicity and effects of wastewaters of citrus processing on benthic fauna of riverine ecosystems. Proc. of 4th Environmental Congress of Macedonia (poster in greek)


Membership in Societies – Networks

 • Hellenic Association of  Biologists
 • International Rivers Network
 • Global Nest
 • North American Benthological Society
 • Eurosite (European Network of Site Management Organizations)


Foreign Languages

 • 1980: Diploma of French language, "Certificat", Institut Francais, Thessaloniki.       (Assez bien)
 • 1981: Diploma of English language, "Certificate of Proficiency in English", University of Michigan.
 • 1992: Certificate of Italian language (Ministry of Education, Greece)
 • 2008: Certificate of Spanish language, Level B2, Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas Extranjeras (Ministry of Education, Greece)
 

Department's every day activities

lab7.jpg