Δομή & Περιεχόμενο Σπουδών | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 03 Αύγουστος 2011 22:37

Προϊστάμενος Τμήματος: Δρ. Γεώργιος Μίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη, Καθηγήτρια

Η διάρκεια σπουδών στο ΤΑΥ, είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία καθώς και ασκήσεις πράξεις για τη θεωρία ορισμένων μαθημάτων (επισκέψεις σε χώρους εργασίας, παρακολούθηση σεμιναρίων, εκπόνηση εργασιών, παρουσίαση μελετών, case studies, κλπ), με στόχο την εμπέδωση γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο. Κατά το τελευταίο όγδοο (8ο) εξάμηνο, εκπονείται η πτυχιακή εργασία και πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε επαγγελματικούς χώρους για την πρώτη επαφή του τεχνολόγου με την αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και σύμφωνα με το γνωστικό τους περιεχόμενο κατατάσσονται σε τρεις Τομείς:

1. Τομέας Επιφανειακών Νερών

Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Σκούφας, Επίκουρος Καθηγητής 

2. Τομέας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Υπεύθυνος: Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη, Καθηγήτρια

3. Τομέας Βιολογικών και Αλιευτικών Εφαρμογών

Υπεύθυνος: Δρ. Αναστασία Ιμσιρίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο), περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση. Η πτυχιακή εργασία στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με το σχεδιασμό, υλοποίηση, συγγραφή και παρουσίαση ενός πρωτότυπου θέματος της ειδικότητάς του. Επίσης, ο φοιτητής εξοικειώνεται με την αναζήτηση, επιλογή και χρήση επιστημονικών και ερευνητικών πηγών πληροφορίας.

Η πρακτική άσκηση έχει σκοπό την απόκτηση πραγματικής εμπειρίας σε χώρους εργασίας πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Η επιλογή του εργασιακού χώρου αποσκοπεί στη δυνατότητα μεγιστοποίησης και εμπέδωσης των αποκτημένων γνώσεων του φοιτητή προκειμένου αυτός να αναπτύξει τις ικανότητές του σε αναζήτηση λύσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών και συλλογική εργασία.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 13:00