Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:17


Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός & Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ+1Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

7ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με το περιβάλλον των μονάδων-επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας  (εσωτερικό και εξωτερικό) και να εκπαιδευτούν στο σχεδιασμό, τη δημιουργία, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων εκτροφής, ώστε ως μελλοντικά στελέχη να μπορούν να συμβάλλουν στις ανάγκες διαχείρισης των μονάδων και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Τομέα.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Σχεδιασμός και κατασκευή χερσαίων και πλωτών συστημάτων εκτροφής (προέλευση και παροχή νερού, συστήματα καθαρισμού νερού, μηχανολογικός εξοπλισμός, δίκτυα παροχών νερού και αέρα, δεξαμενές, συστήματα παροχής, απορροής και αποχέτευσης, κλειστά συστήματα εκτροφής, χωροταξία, σχέδια εγκατάστασης και ανάγνωση σχεδίων, κατασκευές), Υλικά κατασκευής, τύποι και μεγέθη κλωβών, περιοχές εγκατάστασης, διαχείριση πλωτών συστημάτων εκτροφής, κατασκευές.
Διαχείριση εκκολαπτηρίου και συστημάτων πάχυνσης. Μέγεθος παραγωγής της μονάδος (πληθυσμός, βιομάζα), Προγραμματισμός της παραγωγής των αβγών (ελεγχόμενη αναπαραγωγή γεννητόρων και παραγωγή αβγών), προγραμματισμός της παραγωγής γόνου (προγραμματισμός σε εφόδια, διαχείριση της παραγωγής ζωντανής τροφής, ειδικά ζητήματα και αντιμετώπιση προβλημάτων), προγραμματισμός πάχυνσης (ανάγκες σε εφόδια και τροφές, εμπορευσιμότητα του μεγέθους). Δειγματοληψίες, καμπύλες αύξησης, αναμενόμενη και πραγματική βιολογική απόδοση της εκτροφής (αξιολόγηση προγραμμάτων διατροφής) παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση και την υγιεινή του πληθυσμού, συχνά προβλήματα & αντιμετώπισή τους. Προγραμματισμός των πωλήσεων. Εξαλίευση, συσκευασία, αποθήκευση και αποστολή. Μεταφορά ζωντανών ιχθύων.
Βιωσιμότητα επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας (αρχικό πλάνο: βιολογικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια). Νομική μορφή της επιχείρησης. Κόστος επένδυσης, Επιχειρηματικό σχέδιο (χρονικός ορίζοντας, ανάλυση επιχείρησης, σχεδιασμός παραγωγής, ανθρώπινοι πόροι, διαχειριστικές λειτουργίες). Προϋπολογισμός και χρηματοδοτικό σχέδιο. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (Λογαριασμοί: ισολογισμός, δήλωση αποτελεσμάτων χρήσης, καταστάσεις ταμειακών ροών, Αναλογίες και δείκτες απόδοσης: ρευστότητα, κεφάλαιο κίνησης, μόχλευση, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση συνόλου κεφαλαίων). Τεχνικά στοιχεία για την έκδοση αδειών λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

 

Βιβλιογραφία


Agroplan, Farm Business Management, Deliverable, Leonardo Da Vinci Pilot Project, http://www.agroplan.org/ 27p.
Beveridge, M. (1996). Cage Aquaculture. Fishing News Books, 341 pp.
Coch, A.G., Muir, J.F. and T. Laughlin (1997). Simple Methods for Aquaculture: Management for Freshwater Fish Culture Ponds (FAO Training Series, No 21/1). Rome, Food & Agriculture Organisation.
Delta. The company audit for fish farms. Dissemination of European Learning and Training in Aquaculture. Leonardo Project, IRL 97/1/31011/PI/III3.1/FCP, 10p.
Derrick S. and M. Dillon (2004). A Guide to Traceability within the Fish Industry. Grimsby, UK, Humber Institute of Food & Fisheries.
Huguenin, J. and Colt, J. (2002). Design and Operating Guide for Aquaculture, Seawater System, 2nd edition, Elsevier publishing, 327pp.  
Jolly, M. C. and A. H. Clonts (1993). Economics of aquaculture. New York, Food Products Press.
Le Lang, O.I. (2007). Aquaculture Engineering. Blackwell Publishing, 1330pp.
Lawson, T. (1995). Fundamentals of Aquaculture Engineering. Kluwer Academic Publishers, 351pp.
Nash E.C. (1995). Aquaculture sector planning and management. Fishing News Books, 309 pp.
Nash C.E. and A.J. Novotny (1995). Production of Aquatic Animals-Fishes. Elsevier Science. 405pp.
Parker R. (2001). Aquaculture Science. Delmar-Thomson Learning, 607 pp.
Timmons B.M. & Lossord M.T. (1994). Aquaculture water reuse systems: Engineering design and management. Development in Aquaculture and Fisheries, Vol. 27, Elsevier, 329 pp.
Αληφαντής Γ. (2003). Χρηματοοικονομική λογιστική. Αθηνά, Εκδόσεις Πάμισος.
Μπένος Θ., Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ., Τσεκούρας Γ., Χατζηπροκοπίου Μ. (2002). Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία. Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου.
Νταούλη Ι. (2003). Διερεύνηση και μέτρηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Τελική Έκθεση Έρευνας. Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:15
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab5.jpg