Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:17


Τίτλος Μαθήματος

Έλεγχος Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1AΠ +2Ε

Διδακτικές Μονάδες

6

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

7ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

ΕΥ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Η εκπαίδευση των φοιτητών στις εργαστηριακές τεχνικές και μεθόδους για τον έλεγχο της ποιότητας των επιφανειακών νερών, και η εξοικείωση τους με τις μεθόδους δειγματοληψίας πεδίου και ανάλυσης και ερμηνείας εργαστηριακών δεδομένων.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της υποβάθμισης των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ανάλυση της τρέχουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών της Ε.Ε. για την ποιότητα των υδάτων. Συστηματική οργάνωση και λειτουργία των εργαστηριακών μονάδων ελέγχου ποιότητας υδάτων. Ορθή εργαστηριακή πρακτική, οργάνωση και διαπίστευση εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας. Τεχνικές δειγματοληψίας και συντήρησης περιβαλλοντικών  δειγμάτων. Αναλυτικές μέθοδοι ελέγχου ποιότητας επιφανειακών νερών.  Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: Χρώμα, οσμή, θερμοκρασία, διαφάνεια, διαλυμένο οξυγόνο, pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, αλατότητα, οξύτητα, αλκαλικότητα, διοξείδιο του άνθρακα, σκληρότητα, αιωρούμενα στερεά. Ανόργανα συστατικά: Άζωτο (νιτρώδες, νιτρικό, αμμωνιακό, ολικό), φωσφόρος, χλώριο, θειϊκά ιόντα, ασβέστιο, μέταλλα. Οργανικά συστατικά, βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), ολικός οργανικός άνθρακας (ΤΟC). Μικροβιολογικός έλεγχος υδάτων.
Σχεδιασμός προγραμμάτων συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών νερών: Στόχοι, παράμετροι, τεχνικές παρακολούθησης, χρονοδιάγραμμα, επεξεργασία αποτελεσμάτων. Χημική και βιολογική παρακολούθηση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μέθοδοι επεξεργασίας βάσεων δεδομένων του ελέγχου ποιότητας: Μονοδιάστατη και πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση, πολυκριτηριακή ανάλυση δεδομένων, οικολογικοί και  βιολογικοί δείκτες. Ολοκληρωμένη ανάλυση χημικών και βιολογικών δεδομένων. Θέσπιση κριτηρίων ποιότητας σε υδατικά συστήματα. Βιολογικά συστήματα μέτρησης της τοξικότητας και εφαρμογές τους στον έλεγχο ποιότητας των επιφανειακών νερών.

 

Bιβλιογραφία


Ζανάκη, Κ. (2001). Έλεγχος ποιότητας νερού. Εκδόσεις Ίων.
APHA, (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association (APHA).
Bidoglio, G. and W. Stumm (1994). Chemistry of Aquatic Systems. Kluwer Academic.
Colin, F. (1998). Monitoring of water quality. Elsevier.              
Chapman D. (1996). Water Quality Assessments. Taylor and Francis.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:48
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab7.jpg