Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:16


Τίτλος Μαθήματος

Χημεία & Τεχνολογία Αντιρύπανσης

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2 Ε+1ΑΠ

Διδακτικές Μονάδες

7

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

7ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

1. Γενική & Ανόργανη Χημεία
2. Aρχές Αναλυτικής Χημείας

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών γνώσεων χημείας και η ανάπτυξη τεχνολογιών που αφορούν την επεξεργασία και καθαρισμό του νερού που χρησιμοποιείται σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών. Στόχος είναι η απορρύπανση του νερού από αιωρούμενα σωματίδια, διαλυμένες οργανικές ουσίες, αέρια, ιόντα και μικροοργανισμούς που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή διαβίωση των υδρόβιων οργανισμών και την ανάπτυξή τους ή να προκαλέσουν ακόμα και τον θάνατό τους. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να επιλέξουν και να εφαρμόσουν ανάλογα με την περίπτωση την κατάλληλη τεχνολογία που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας του νερού των υδατοκαλλιεργειών.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Κροκίδωση-Συσσωμάτωση, Συστήματα διασποράς στο νερό, Αποσταθεροποίηση συστημάτων διασποράς, Κροκιδωτικές χημικές ενώσεις, Σχεδιασμός συστημάτων κροκίδωσης συσσωμάτωσης, Χημεία ιζηματοποίησης, Εξάρτηση της διαλυτότητας από θερμοκρασία - pH, Επίδραση κοινού - μη κοινού ιόντος στη διαλυτότητα, Επίδραση της οξειδωτικής βαθμίδας των στοιχείων στη διαλυτότητα, Στοιχεία ηλεκτροχημείας, Απομάκρυνση Fe2+ και Mn2+ (Θεωρία και Διαγράμματα ροής), Απομάκρυνση Ca2+, Mg2+ και HCO3- (Θεωρία και Διαγράμματα ροής), Απομάκρυνση SO42-, PO43-, F-, S2-, Απομάκρυνση πυριτίου, βαρέων μετάλλων, Μέθοδος Sulfex, Απομάκρυνση φυσικών οργανικών ενώσεων με ιζηματοποίηση, Καθίζηση, Θεωρία καθίζησης, Καθίζηση διακεκριμένων σωματιδίων, Καθίζηση κροκίδων, Καθίζηση ζώνης, Είδη και σχεδιασμός δεξαμενών καθίζησης, Πάχυνση λάσπης, Παράγοντες που επηρεάζουν την καθίζηση, Επίπλευση, Αρχή λειτουργίας, Ταχύτητα ανόδου συναθροίσματος στερεού-φυσαλίδων, Είδη επίπλευσης, Επίπλευση με διαλυμένο αέρα, Σύγκριση καθίζησης και επίπλευσης, Διήθηση, Χαρακτηριστικά σωματιδίων που απομακρύνονται με διήθηση, Διήθηση χώρου, Αργή διήθηση, Ταχεία διήθηση, Ανοιχτά φίλτρα, Κλειστά ή φίλτρα πίεσης, Μηχανισμοί συγκράτησης στερεών στην διήθηση χώρου, Χαρακτηριστικά διηθητικών μέσων, Ποσότητα αιωρουμένων σωματιδίων που συγκρατούνται, Υδραυλική συμπεριφορά, Αντίστροφη πλύση, Διήθηση επιφάνειας, Υπερδιήθηση, Μικροδιήθηση, Μακροδιήθηση, Φίλτρα προεπίστρωσης, Φίλτρα μικροπλέγματος, Φίλτρα κενού, Σχεδιασμός συστήματος διήθησης επιφάνειας, Απομάκρυνση οργανικών ενώσεων από το νερό με προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα, Παρασκευή και δομή ενεργού άνθρακα, Μηχανισμοί προσρόφησης, Κινητική προσρόφησης, Απομάκρυνση του χλωρίου, Θεωρία ισόθερμης προσρόφησης, Μαθηματικός - Πειραματικός σχεδιασμός στηλών ενεργού άνθρακα, Εξαρτήματα συστήματος ενεργού άνθρακα, Αλλαγή του ενεργού άνθρακα, Απομάκρυνση ιόντων από το νερό με Ιονανταλλαγή, Χημική δομή ρητινών ιοντοεναλλαγής, Είδη ρητινών ιοντοεναλλαγής, , Κύκλος λειτουργίας στηλών ιοντοεναλλαγής, Φυσικές - Χημικές ιδιότητες ρητινών, Συντελεστής εκλεκτικότητας, Παράγοντας διαχωρισμού, Διαρροή, Σχεδιασμός κλινών ρητίνης, Εφαρμογές ιοντοεναλλαγής, Αερισμός νερού, Επίδραση διαλυτότητας στην απομάκρυνση, Ισορροπία αερίου-νερού, Μεταφορά μάζας, Συστήματα επαφής νερού-αέρα, Σχεδιασμός στηλών με πληρωτικό υλικό, Διαχυτήρες αέρα, Ακροφύσια και Δίσκοι ψεκασμού, Διαχωρισμός διαλυμένων συστατικών από το νερό με Αντίστροφη όσμωση, Δομή και είδη μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, Μηχανισμοί μεταφοράς, Μαθηματική ανάλυση της διεργασίας, Απόδοση συστημάτων αντίστροφης όσμωσης, Υλικά κατασκευής μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, Έμφραξη και υπολογισμός έμφραξης μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, Εφαρμογές της αντίστροφης όσμωσης, Διαχωρισμός διαλυμένων συστατικών από το νερό με ηλεκτροφόρηση, Μεμβράνες ηλεκτροδιάλυσης, Απόδοση συστημάτων ηλεκτροδιάλυσης, Πόλωση, Μαθηματική ανάλυση της ηλεκτροδιάλυσης, Ρύπανση μεμβρανών ηλεκτροδιάλυσης, Χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων ηλεκτροδιάλυσης, Εφαρμογές της ηλεκτροδιάλυσης, Σύγκριση αντίστροφης όσμωσης και ηλεκτροδιάλυσης, Απολύμανση του ύδατος, Μηχανισμοί απολύμανσης, Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της απολύμανσης, Ανθεκτικότητα μικροοργανισμών στην απολύμανση, Μοντέλα κινητικής της απολύμανσης, Ταξινόμηση απολυμαντικών μέσων, Μη χημικά μέσα απολύμανσης  Μη οξειδωτικά μέσα απολύμανσης  Οξειδωτικά χημικά μέσα απολύμανσης, Απολύμανση κλειστών δικτύων, Επιλογή απολυμαντικού μέσου, Έλεγχος και ρύθμιση χημικών μέσων απολύμανσης

 

Βιβλιογραφία


C.C. Lee, Shun Dar Lin, (2000) "Handbook of Environmental Engineering Calculations", McGraw-Hill Professional.
Susumu Kawamura, (2000) "Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities",Wiley, Second edition.
Metcalf & Eddy (1991) "Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse",       McGraw Hill, Third Edition.
Nalco Chemical Company, (1988) "The NALCO Water Handbook", McGraw Hill, Second Edition.
James Montgomery, (1985) "Water Treatment Principles and Design", Wiley-Interscience.
Gilbert Degremont, (1975) "Water Treatment Handbook", John Wiley & Sons (Sd); 5th edition.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:30
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

ocean3.jpg