Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:16


ΤίτλοςΜαθήματος

Αλιεία & Διαχείριση Οστράκων

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+3Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

7ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Μια πηγή τροφής υψηλής αξίας (πρωτεΐνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία) και οικονομίας είναι τα φυσικά αποθέματα οστράκων. Καλή γνώση της βιολογίας τους και προσεκτική διαχείριση με την κατάλληλη παρακολούθηση, θα διασφαλίζουν μόνιμο εμπορικό ενδιαφέρον σύμφωνα και με τις επιταγές της αειφορικής ανάπτυξης.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Αλιευόμενα είδη οστράκων. Μορφολογία Γαστερόποδου & Δίθυρου, Ανατομία, Γαστερόποδου & Δίθυρου, Όργανα & πρόσληψη τροφής, Συστηματική Κατάταξη, Οι κυριότεροι εκπρόσωποι των οστράκων. Οικολογικά στοιχεία. Φυσικές Παράμετροι. Κλίμα   &  Μετεωρολογικά δεδομένα, Γεωμορφολογία, Υπόστρωμα, Θολότητα, Κυκλοφορία των νερών, Πίεση, Ανθρωπογενείς δραστηριότητες, Υφιστάμενη κατάσταση στην Αλιεία & Διαχείρηση οστράκων, Ποιότητα νερών. Βιολογικές Παράμετροι. Επιλογή υποστρώματος εγκατάστασης, Ανταγωνισμός και θήρευση Αλληλεξαρτήσεις. Συνοδά είδη.. Σχεδιασμός Μελέτης & Συλλογή υλικού για διαχείριση Οστράκων.Προσδιορισμός του προβλήματος αντικειμένου της μελέτης. Σκοπός της μελέτης, Επιλογή μεθόδων , Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης , Συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων , Ανάπτυξη μοντέλου διαχείρισης, Εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης, Δειγματοληψία  & δείγμα, Ανάλυση δείγματος. Δυναμική Πληθυσμού. Πυκνότητα, Χωροδιάταξη & Χωροκατανομή. Συχνότητα κατανομής μεγεθών/ηλικιών. Αναπαραγωγή & Γονιμότητα. Ηλικία πρώτης αναπαραγωγής, Αναλογία φύλων, Στάδια γεννητικής ωριμότητας, Γονιμότητα. Παράγοντες που επηρεάζουν τον αναπαραγωγικό κύκλο. Οντογένεση Γαστερόποδων & Διθύρων. Εγκατάσταση & Γόνος. Ηλικία & Αύξηση. Προσδιορισμός ηλικίας, Aύξηση (Απόλυτη, Κατά μήκος, Κατά βάρος, Aλλομετρική), Δευτερογενής Παραγωγή. Αλιευτική Διαχείριση στην Ελλάδα & Διεθνώς. Περιοχές Αλιείας Οστράκων, Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, Τα διαχειριζόμενα ελληνικά είδη οστράκων. Αλιευτικά εργαλεία, Αλιευτική Παραγωγή, Όροι & Αρχές αλιευτικής διαχείρισης, Ενέργειες.

Βιβλιογραφία

Dame, R.F. (1996). Ecology of marine bivalves: An ecosystem approach. CRC Marine Science Series. 272 p.
Gosling, E. (1992). The mussel Mytilus. 589 pp. Elsevier.
Gosling, E. (2003). Bivalve Molluscs. 443 pp Fishing News Books.
Hall, S.J. (1999). The effects of fishing on marine ecosystems and communities. Backwell Science, London. 274 pp.
Kasyanov V.L.  (2001). Reproductive Strategy of Marine Bivalves and Echinoderms
Institute of Marine Biology, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia. 240 Pages
King, M. (1995). Fisheries biology, assessment and management. Fishing News Books.
Lenastu, T., Alverson, D.L. and R.J., Marasco (1996). Exploitable Marine Ecosystems. Fishing News Books, London, pp 321.
Mann, K.H. and J.R.N., Lasier (1999). Dynamics of marine ecosystems. Blackwell, pp. 394.
Milne, P.H. (1979). Fish and shellfish Farming in coastal waters. Fishing News Books, London.

White, C. (1998). How to catch shellfish. Heritage House Publishing Company.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:17
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

ocean3.jpg