Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:16


Τίτλος Μαθήματος

Έλεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2 Ε+1ΑΠ

Διδακτικές Μονάδες

6

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

7ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

ΕΥ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Υγειονομικός έλεγχος αλιευμάτων και συστήματα διασφάλισης ποιότητας των έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση της παραγωγής ασφαλών αλιευτικών προιόντων για τον καταναλωτή. Κατανοήση της σημασίας της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευμάτων. Μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νωπών και επεξεργασένων αλιευμάτων. Κατανοήση και εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων ελέγχου ποιότητας και των διεθνών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην βιομηχανία αλιευμάτων.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Είδη αλιευμάτων. Επίδραση της σύστασης των στην υγειονομική κατάστασή τους. Φυσιολογικές μεταβολές και αλλοιώσεις των συντηρούμενων αλιευμάτων. Επιθεώρηση νωπών αλιευμάτων. Μικρόβια, Παράσιτα, Βαρέα Μέταλλα, Τοξικά Αλιεύματα, Βιοτοξίνες-τοξικό φυτοπλαγκτό. Μικροβιολογικές και χημικές μέθοδοι προσδιορισμού  στην διάσφάλιση ποιότητας των μονάδων επεξεργασίας αλιευμάτων, Νομοθεσία και Δημόσια Υγεία. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Ποιότητα, έλεγχος, διασφάλιση ποιότητας και διαχείριση ποιότητας. Στόχοι ποιοτικού ελέγχου, στάδια ποιοτικού ελέγχου, μεθοδοι ποιοτικού ελέγχου, οργάνωση ποιοτικού ελέγχου, ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλιευμάτων, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ποιοτικός έλεγχος της υφής και του χρώματος των με αντικειμενικές μεθόδους, συσχέτιση αποτελεσμάτων μεταξύ υποκειμενικών και αντικειμενικών μεθόδων. Ανάλυση κινδύνων-έλεγχος κρίσιμων σημείων (HACCP). Εισαγωγή στο σύστημα HACCP, αρχές του συστήματος HACCP, μεθοδολογία εφαρμογής του συστήματος HACCP, παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος HACCP. Ορθή βιομηχανική πρακτική (GMP) παραγωγής και επεξεργασίας αλιευμάτων. Εισαγωγή στο σύστημα στο σύστημα GMP, συνιστώμενος διεθνής κώδικας πρακτικής - γενικές αρχές υγιεινής των αλιευμάτων του Codex Alimentarius, υγιεινή των νωπών και επεξεργασμένων αλιευμάτων σύμφωνα με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος GMP. Διασφάλιση ποιότητας κατα ISO 9000.  Oρολογία της διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και επιθεώρηση συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα 30011. Διαχείριση ολικής ποιότητας (ΤQM). Εισαγωγή στα συστήματα ολικής ποιότητας, στατιστικός έλεγχος (SPC), τεχνικές στην διαχείριση ποιότητας και κόστος εφαρμογής συστήματος ΤQM. Ορθη εργαστηριακή πρακτική (GLP). Eισαγωγή στο σύστημα GLP, παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος GLP.

 

Βιβλιογραφία.


Amerine M.A., Pangborn R.M., Roessler E.B. (1965), Principles of Sensory Evaluation of Food, Academic Press, New York.
Γεωργάκης Σ.Α. (1986) Ποιοτικός 'Eλεγχος Τροφίμων. University Studio Press, Θεσ/νίκη.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (1996). Συστήματα για την ποιότητα-Υποδείγματα για τη Διάσφάλιση της Ποιότητας στο Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εγκατάσταση και Εξυπηρέτηση. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Αθήνα
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 30011-1 (1995), Κατευθυντήριες Γραμμές για επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας-Μερος 1: Eπιθεώρηση. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Αθήνα
Lamprecht J.L. (1993), Implementing the ISO 9000 Series. Marcel Dekker Inc., New York.
Lawless H.T., Heynmann (1998), Sensory Evaluation of Food-Principles and Practices. Chapman & Hall, New York.
Λογοθέτης Ν. (1993), Management Ολικής Ποιότητας. TQM Hellas Ltd.-Interbooks, Αθήνα.
Loken J.K. (1995), The HACCP Food Safety Manual, John Wiley & Sons Inc., New York.
O'Mahony M. (1985), Sensory Evaluation of Food-Statistical Methods and Procedures, Marcel Dekker, New York.
Stauffer J.E (1988), Quality Assurance of Food-Ingredients, Processing and Distribution, Food & Nutrition Press Inc., Westport, Connecticut.

Stone H. and Sidel J.L. (1985), Sensory Evaluation Practices, Academic Press Inc., San Diego.


Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:31
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab7.jpg