Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:05


Τίτλος Μαθήματος

Υδατική Ρύπανση & Τοξικότητα

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ +2Ε

Διδακτικές Μονάδες

6

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

6ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Η περιγραφή των κυριότερων κατηγοριών ρύπων που καταλήγουν στους υδατικούς αποδέκτες, της  συμπεριφοράς των ρύπων αυτών στο υδατικό περιβάλλον και των βιοχημικών και οικολογικών επιπτώσεων τους στους οργανισμούς.

Περιγραφή του Μαθήματος


Αρχές υδατικής χημείας, διεργασίες στα υδατικά συστήματα, η ισορροπία του CO2, οξειδοαναγωγικές ισορροπίες, οριζόντια και κατακόρυφη ροή συστατικών των υδατικών συστημάτων, βιολογική και χημική ρύθμιση της σύστασης των φυσικών νερών. Πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, παράμετροι που επηρεάζουν  τη συγκέντρωση των ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίες ρύπων και οι επιπτώσεις τους στους οργανισμούς και το αβιοτικό περιβάλλον. Ρύπανση εσωτερικών υδάτων: ευτροφισμός, ανοξία, παθογόνοι μικροοργανισμοί, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, θερμική ρύπανση, απορρυπαντικά. Ρύπανση θαλασσών: αστικά λύματα, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, υδρογονάνθρακες πετρελαίου, πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB's), πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH), βαρέα μέταλλα, ρύπανση από ραδιενέργεια. Επεξεργασία λυμάτων: καθίζηση, βιολογική και χημική επεξεργασία, διάθεση ιλύος. Υδατοκαλλιέργειες και ρύπανση. Βιοτοξίνες. Βιοχημικοί μηχανισμοί αντίδρασης στις τοξικές επιπτώσεις των χημικών ουσιών, επιπτώσεις στον μεταβολισμό,  βιοσυσσώρευση, σύνθεση μεταλλοπρωτεϊνών. Επιπτώσεις σε επίπεδο οικοσυστήματος. Μέθοδοι παρακολούθησης της ρύπανσης και εκτίμησης των οικολογικών επιπτώσεων.  Δείκτες ζωνών ρύπανσης.
΄Ελεγχοι της τοξικότητας στην αναπαραγωγή και εκτροφή των οργανισμών. Βιολογικά συστήματα ελέγχου της τοξικότητας στο πεδίο και στο εργαστήριο. Πρόβλεψη τοξικών επιπτώσεων. Περιβαλλοντική νομοθεσία για τις επικίνδυνες και τοξικές ουσίες. Επίδραση στον άνθρωπο ως κορυφαίο χρήστη και καταναλωτή.


Βιβλιογραφία


Φυτιάνος Κ. (1996). Η ρύπανση των θαλασσών. University Studio Press. 
Landner, L. (1989). Chemicals in the Aquatic Environment. Springer-Verlag. Laws E.A, 2000.  Aquatic Pollution, Wiley.
Stumm W. and J.J. Morgan (1996). Aquatic Chemistry. Wiley & Sons. 
Rand, G.M. (1995). Fundamentals of Aquatic Toxicology. Effects, environmental fate and risk assessment. Taylor & Francis.  
Nurnberg H.M. (1985). Pollutants and their Ecotoxicological Significance. Elsevier.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:45
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab4.jpg