Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 20:46


Τίτλος Μαθήματος

Ενόργανη Χημική Ανάλυση

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

5ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

EY

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Οι σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης στοιχείων του περιβάλλοντος και φυσικά των οργανισμών ή μερών  (τμημάτων) τους, απαιτούν τη χρήση οργάνων υψηλής τεχνολογίας. Το περιεχόμενο της Ενόργανης Ανάλυσης αποβλέπει στην ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους που διαπραγματεύεται για την ετοιμότητά τους ακόμη και στα απαιτητικά επαγγελματικά εργαστήρια.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Εισαγωγή στην ενόργανη χημική ανάλυση, Αρχές λειτουργίας οργάνων μέτρησης,  Βασικά ηλεκτρονικά, Φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους, Οπτικές μέθοδοι, Πολωσιμετρία και  διαθλασιμέτρία, Φασματοφωτομετρία φθορισμού, Νεφελομετρία, Φασματοφωτομετρία υπερύθρου, Φασματοφωτομετρία Raman, Φασματοσκοπία NMR, Φασματοσκοπία μάζας, Χρωματογραφικές τεχνικές, Υγρή χρωματογραφία υψηλής αποδοτικότητας (HPLC), Ιοντική χρωματογραφία, Αέριος xρωματογραφία, Συνδυασμένες τεχνικές φασματοσκοπίας μάζας με υγρή χρωματογραφία (LC-MS), αέριο χρωματογραφία (GC-MS) και επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS), Tεχνικές Ηλεκτροφόρησης, Αυτόματη ανάλυση με έγχυση δείγματος σε συνεχή ροή, Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με ατομοποιητές φλόγα (AAFS), φούρνος θερμαινόμενου γραφίτη (AAGFS), γεννήτρια υδριδίων και ψυχρού ατμού. Φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα. (ΙCP) Ανοσοχημικές μέθοδοι ανάλυσης, Ηλεκτροχημικές μέθοδοι ανάλυσης, Περίθλαση ακτίνων Χ, Φθορισμός & Διάθλαση ακτίνων Χ, Φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπία ακτίνων Χ, Τεχνικές προετοιμασίας δειγμάτων, Στερεά εκχύλιση, Εκχύλιση με υπερκρίσιμα υγρά. Πειραματικές ασκήσεις.

Βιβλιογραφία
Παπαδογιάννης, Ι. και Σαμανίδου, Β.(1996). Ενόργανη Χημική Ανάλυση. Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πήγασος.
Παπαδογιάννης, Ι.Ν, (2000).Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης, Θεσσαλονίκη: Πήγασος.
Christian, (1994) G. Analytical Chemistry, 5th edn. New York: John Wiley & Sons.
Gill, R.. Modern (1997) Analytical Geochemistry. Harlow: Longman.
Harris, D.C.(1995) Quantitative chemical analysis. W.H. Freeman and Company.
De Hoffmann, E., Charette, J. and Stroobant, V. (1996) Mass Spectrometry: Principles and Applications.  Chichester: John Willey & Sons. 
Kellner, R.,  J.M. Mermet, M. Otto, H.M. Wilner (1998). Analytical Chemistry, Eds. Wiley - VCH.
Skoog D.A. & Leary IJ.,( 1998) Principles of Instrumental Analysis 4th ed. Saunders Fort Worth. 
Skoog, D.A., D.M. West, F.J. Holler, (1996),  Fundamentals of Analytical Chemistry. International Edition,  Saunders College Publishing.
D. A. Skoog, F. James Holler, T. A. Nieman (2003), Αρχές της Ενόργανης Ανάλυσης, Εκδόσεις Κωσταράκη

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:27
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab1.jpg