Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 20:44


Τίτλος Μαθήματος

Εκτροφή Ευρύαλων Ψαριών

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+3Ε+1ΑΠ

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

5ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος


Η απόκτηση γνώσεων και εξειδίκευσης στη διαδικασία της ολοκληρωμένης εκτροφής των θαλασσινών ειδών ψαριών. Τόσο των επικρατούντων σήμερα (τσιπούρα-λαβράκι) όσο και των νέων ειδών (κέφαλος, πλατύψαρα, μυτάκι, φαγκρί, συναγρίδα, κ.ά.).

 

Περιγραφή του μαθήματος


Ιστορική εξέλιξη της ιχθυοκαλλιέργειας των θαλασσινών ειδών. Καλλιεργούμενα θαλάσσια είδη. Εξέλιξη της παραγωγής στην Ελλάδα και ΕΕ. Υφιστάμενη κατάσταση.
Παραγωγή σε φυσικές υδατοσυλλογές, εκτατική-ημιεντατική καλλιέργεια, πηγές φυσικού γόνου.
Διαδικασία Παραγωγής στο Εκκολαπτήριο. Διαχείριση Γεννητόρων, Τεχνητή αναπαραγωγή, Επώαση και Εκκόλαψη  αβγών, Νυμφική καλλιέργεια.
Ιχθυογεννητικός σταθμός. Εγκαταστάσεις, Τμήματα, Σχεδιασμός και κατασκευή.
Ζωντανή τροφή στις Ιχθυοκαλλιέργειες. Μικροφύκη, Τροχόζωα, Artemia.
Προπάχυνση. Μεταφορά γόνου, εγκαταστάσεις, συνθήκες εκτροφής, ποιότητα νερού, πυκνότητα εκτροφής και παροχή νερού, διατροφή, προληπτικές θεραπείες.
Πάχυνση (κλωβοί & Δεξαμενές). Εγκαταστάσεις, χαρακτηριστικά, εξοπλισμός εκτροφής, διαχείριση παραγωγής.
Τσιπούρα και λαβράκι. Συστηματική κατάταξη. Στοιχεία βιολογίας και ανάπτυξης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιλογή και διατήρηση γεννητόρων. Παραγωγή και διαχείριση αυγών. Νυμφικές καλλιέργειες. Προπάχυνση. Εγκαταστάσεις εκκολαπτηρίου, αρχές διατήρησης και ελέγχου. Πάχυνση σε ιχθυοκλωβούς, εγκαταστάσεις και διαχείριση. Πάχυνση σε δεξαμενές. Οικονομικά στοιχεία της παραγωγής. Επισκέψεις σε μονάδες τσιπούρας και λαβρακιού.
Κεφαλοκαλλιέργεια. Βιολογία και συστηματική των κεφαλοειδών της μεσογείου. Το πρόβλημα της διάθεσης του γόνου. Σημερινή κατάσταση παραγωγής του γόνου σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Συλλογή του γόνου από τις ακτές. Αναγνώριση του γόνου. Τεχνικές συλλογής και εποχιακή αφθονία. Η προσαρμογή του γόνου στην επιθυμητή αλατότητα. Προανάπτυξη του γόνου σε δεξαμενές. Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης. Διατροφή. Διαλογή. Υπολογισμοί επί της ιχθυοπυκνότητας. Υπολογισμοί επί της αύξησης. Επιβίωση. Οικονομικά στοιχεία της παραγωγής. Επισκέψεις σε μονάδες κεφαλοκαλλιέργειας.
Νέα είδη για τη θαλασσοκαλλιέργεια, πλατύψαρων, μυτάκι, φαγγρί, ιαπωνική τσιπούρα κ.ά.

 

Βιβλιογραφία


Babin, P.J., Cerda, J. and E. Lubzens (2007). The fish oocyte. From basic studies to biotechnological applications. Springer. 508 p.
Bardach, J., McLarney, W.O. and J.H. Ryther (1972). Aquaculture. The farming and husbandry of freshwater and marine organisms. John Wiley & Sons Inc.
Barnabe, G. (1994). Aquaculture, Biology and Ecology of Cultured Species.403 p. Ellis Horwood.
Beveridge M. (1996). Cage Aquaculture. Fishing News Books, 341 pp.
Bromage N.R. and R.J. Roberts (2001). Broodstock management and egg and larvae quality. Blackwell Science Ltd. 423 pp.
Cabrita, E., Robles, V. and P. Herraez (2009). Methods in reproductive aquaculture. Marine and freshwater species. CRC Press, Taylor & Francis Group. 549 p.
Chambers R.C. and E.A. Trippel (1997). Early life history and recruitment in fish populations. Chapman & Hall. 596 pp.
Gibson R.N. (2005). Flatfishes. Biology and exploitation. Blackwell Science. 391 p.
Huguenin, J. and J. Colt. (1989). Design and operating quide for aquaculture seawater systems. Elsevier.
Kamler, E. (1992). Early life history of fish: an energetic approach. Chapman & Hall.
Melamed, P. and N. Sherwood (2005). Hormones and receptors if fish reproduction. Molecular aspects of fish and marine biology vol. 4, World Scientific Publication. 297 p.
Moretti, A., Pedini Fernandez-Criado, M., Cittolin, G. and R. Guidastri (1999). Manual on hatchery production of seabass and gilthead seabream. Volume 1. Rome. FAO. 194 pp.
Moretti, A., Pedini Fernandez-Criado, M. and R. Vetillart (2005). Manual on hatchery production of seabass and gilthead seabream. Volume 2. Rome. FAO. 152 p.
Nash, C. E. and Z.H. Shehadeh (1980). Review of breeding and propagation techniques for grey mullet, Mugil cephalus L. ICLARM studies and reviews 3. 86 pp.
Oren, O. H. (1981). Aquaculture of grey mullets. Cambridge University press. 507 pp.
Stottrup, J.G. and L.A. McEvoy (2003). Live feeds in marine aquaculture. Blackwell Science. 318 p.
Χώτος, Γ. & I. Ρογδάκης, (1992). Υδατοκαλλιέργειες ευρύαλων ψαριών. Λαβράκι και τσιπούρα. Τεχνικές της αναπαραγωγής και  πάχυνσης. Εκδόσεις ΙΩΝ Περιστέρι ISBN 960-405-364-7, Αθήνα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:12
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

egkainia2012-1.jpg