ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 12:55


Τίτλος Μαθήματος

Αλιευτική Τεχνολογία

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

3o Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Σκοπός και Στόχοι


Η εξοικείωση των σπουδαστών με την κατασκευή, τη χρήση και τη λειτουργία των αλιευτικών εργαλείων ως μέσων της επαγγελματικής αλιείας και της αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, στα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία και μεταξύ αυτών, στα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Παράλληλα παρουσιάζονται τεχνικές δειγματοληψίας και τεχνικές παρακολούθησης των υδρόβιων οργανισμών.

Περιγραφή του μαθήματος


Η χρήση των αλιευτικών εργαλείων στην επαγγελματική αλιεία, στην αλιευτική και στην περιβαλλοντική έρευνα. Στοχευόμενα είδη αλιευμάτων. Δομή και τρόπος λειτουργίας των αλιευτικών εργαλείων και των σκαφών της παράκτιας (αγκιστρωτά, στατικά δίχτυα, ιχθυοπαγίδες, βιντζότρατες, πεζότρατες, γριγράκια, ημιμόνιμες εγκαταστάσεις) και Μέσης αλιείας (γρι-γρι, τράτες βυθού). Οργάνωση της ελληνικής αλιείας και εκφορτώσεις. Επιτρεπόμενα και μη επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία. Ηλεκτραλιεία και αλιεία με χρήση τοξικών ουσιών. Κατασκευή και συντήρηση εργαλείων για χρήση στην αλιευτική και περιβαλλοντική έρευνα. Υλικά κατασκευής αλιευτικών εργαλείων. Οργάνωση δειγματοληψιών. Σχέδια δειγματοληψίας υδρόβιων οργανισμών στο φυσικό περιβάλλον. Μέθοδοι περιγραφής της αφθονίας και του μεγέθους των υδρόβιων οργανισμών. Τεχνικές αναισθητοποίησης. Τεχνικές σήμανσης με χρήση ετικέτας και χημικών ουσιών. Τεχνικές βιοτηλεμετρίας. Υδροακουστική.

Βιβλιογραφία

Ben-Yami, M. (1994). Purse seining manual. Fishing News Books. 
von Brandt, A. (1997). Fishcatchingmethodsoftheworld. Fishing News Books, London, 650 pp.
Cadima, E.L. (2003). Fish stock assessment manual. FAO.
FAO (1978). FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. FAO.
Fridman, A.L. (1992). Calculations for fishing gear designs. FAO Fishing methods, Fishing News Books, London.
Garner, J. (1986). How to make and set nets. Fishing News Books, London.
Garner, J. (1989). Net work exercises. Fishing News Books, London.
Hart P.J.B. and Reynolds, J.D. (2002). Handbook of fish biology and fisheries. Blackwell Publishing.
Holger, H. (2000). Manual on estimation of selectivity for gillnet and longline gears in abundance surveys. FAO.
King, M. (2007). Fisheries biology, assessment and management. 2nd Ed. Blackwell Publishing. 382 pp.
Klust, G. (1983). Netting materials for fishing gears. FAO, Fishing Manuals, Fishing News Books, London.
Murphy, B.R. & Willis, D.W. (1996). Fisheries Techniques. 5th Ed. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA. World Fishing Publications. Fisherman's Manual.
Pike, D. (1990). Fishing boats and their equipment. News Books Ltd. England.

Royce, W.F. (1996). Introduction to the practice of fishery science. Revised edition. Academic Press. 448 pp.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 20:58