Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 12:13


Τίτλος Μαθήματος

Ιχθυοκαλλιέργειες

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ + 2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

3o Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

Στόχος  / Σκοπός  μαθήματος


Βασικές αρχές Υδατοκαλλιεργειών. Τρόποι διεξαγωγής τους και επί μέρους εργασίες πού διεξάγονται στις Ιχθυοκαλλιεργητικές  μονάδες.

Περιγραφή  του  μαθήματος
Εισαγωγή. Ιστορικό, αίτια ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, προϊόντα, κυριότερα είδη εκτρεφόμενων ψαριών, υδατοκαλλιέργειες διεθνώς, ιχθυοκαλλιέργειες στην Ευρώπη, στην Ελλάδα.
Χημικά χαρακτηριστικά υδάτινων περιοχών. Γενικά, άζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, φώσφορος, ασβέστιο-μαγνήσιο, νάτριο-κάλιο, σίδηρος, οργανικές ουσίες.
Χαρακτηριστικά νερών κατάλληλων για υδατοκαλλιέργειες. Προέλευση νερού, παροχή νερού, ποιότητα νερού, περιεκτικότητα σε οξυγόνο, θερμοκρασία, τιμή pH, αζωτούχες ενώσεις, διαύγεια-θολερότητα-αιωρούμενα στερεά, διοξείδιο του άνθρακα, αλατότητα, υδρόθειο, ρύπανση-μόλυνση, πρωτογενής παραγωγή.
Κριτήρια επιλογής τοποθεσίας για υδατοκαλλιέργειες. Οικολογικοί παράγοντες (ποσότητα νερού, ποιότητα, κλιματολογικές συνθήκες, χαρακτηριστικά εδάφους, τοπογραφία-υποδομές περιοχής. Βιολογικοί παράγοντες. Οικονομικοί-Κοινωνικοί παράγοντες.
Κριτήρια επιλογής εκτρεφόμενου είδους. Βιολογικά κριτήρια, Κριτήρια εμπορευσιμότητας, Οικονομικά κριτήρια.
Συστήματα παραγωγής υδατοκαλλιεργειών (Σχέση ανθρώπινης επέμβασης-ύψος παραγωγής). Εκτατικό, ημιεκτατικό, ημιεντατικό, εντατικό υπερεντατικό σύστημα.
Συστήματα εκτροφής. Δεξαμενές εκτροφής, ειδικές κατασκευές κυρίας εκτροφής.
Σύστημα εκτροφής-Τρόπος χρήσης νερού. Συστήματα δεξαμενών, σύστημα φυσικών ή τεχνητών υδατοσυλλογών, πλωτές δεξαμενές ή κλωβοί.
Στάδια διαδικασίας παραγωγής, Τεχνικές και μέθοδοι. Γενικά, τεχνικές και μέθοδοι ιχθυοκαλλιεργειών, μαζική παραγωγή φυτοζωοπλαγκτού, βελτίωση τελικού προϊόντος.
Μεταχείριση του νερού σε κλειστά κυκλώματα. Καθαρισμός ή εξαγνισμός του νερού, απολύμανση, αερισμός-οξυγόνωση.
Εκμετάλλευση λιμνοθαλασσών. Γενικά για λιμνοθάλασσες, παραγωγικότητα λιμνοθαλασσών, χαρακτηριστικά λειτουργίας, αλιευτική διαχείριση λιμνοθαλασσών, κυριότερες ελληνικές λιμνοθάλασσες.
Σκελετικές παραμορφώσεις εκτρεφομένων ιχθύων. Λόρδωση, δυσπλασίες βραγχιακού επικαλύμματος, στένωση-κάμψη-διπλή ανάπτυξη ουραίου πτερυγίου, σύντηξη σπονδύλων.

Βιβλιογραφία


Κουσουρής, Θ., Φώτης, Γ. & Α. Κονίδης (1995). Περιβάλλον και Υδατοκαλλιέργεια. Η αμφίδρομη σχέση των επιπτώσεων. Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.
Παπουτσόγλου, Σ. (1989). Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών. Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος. 624 σελ.
Bardach , J. (1997).  Sustainable  Aquaculture. J. Willey  & Sons.
Bardach, J.E., J.H. Ryther and W.O. McLarney (1972). Aquaculture: the farming and husbandry of freshwater and marine organisms. Wiley Interscience, New York (USA), 868 p.
Barnabe, G. (1990). Aquaculture. Vol. 1 & 2. Ellis Horwood
Beveridge, M. (2004). Cage Aquaculture. 3rd edition. Blackwell Publishing Ltd. 368 pp.
Beveridge, M.C.M. (1984). Cage and pen fish farming: carrying capacity models and environmental impact. FAO.
Boyd, C.E. (1982). Water quality management for pond fish culture. Developments in Aquaculture and Fisheries Science 9, Elsevier, Amsterdam (Netherlands), 318 pp.
Branson, E.J. (2008). Fish welfare. Blackwell Publishing Ltd. 300 pp.
Cabrita, E., Robles, V. and P. Herraez (2009). Methods in reproductive aquaculture. Marine and freshwater species. CRC Press, Taylor & Francis Group. 549 pp.
Costa-Pierce B.A. (2002). Ecological Aquaculture. The evolution of blue revolution. Blackwell Science. 382 pp.
Costa-Pierce B.A. (2002). Ecological Aquaculture. The evolution of blue revolution. Blackwell Science. 382 pp.
Dunham, R.A., Desbonnet, A., Edward, P. & D. Baker (2005). Urban Aquaculture. CABI Publishing. 285 pp.
Huet, M. (1975). Textbook of fish Culture. Fishing News Books, 436 pp.
Landau, M. (1991). Introduction to Aquaculture. J. Willey  & Sons.
Luntz, C.G. (2001). Practical genetics for aquaculture. Fishing News Books, Blackwell Science. 235 pp.
Martin, R.E., Carter, E.P., Flick, G.J. & L.M. Davis (2000). Marine and freshwater products handbook. Technomic Publishing Company, Inc. 964 pp.
Midlen, A. and T.A. Redding (1998). Environmental management for aquaculture. Kluwer Academic Publishers.
Moretti, A., Pedini Fernandez-Criado, M., Cittolin, G. & R. Guidastri (1999). Manual on hatchery production of seabass and gilthead seabream. Volume 1. Rome. FAO. 194 pp.
Moretti, A., Pedini Fernandez-Criado, M. & R. Vetillart (2005). Manual on hatchery production of seabass and gilthead seabream. Volume 2. Rome. FAO. 152 pp.
Mosig, J. and R. Fallu (2004). Australian fish farmer. 2nd edition. Landlinks Press. 444 pp.
Parker, R. (2002). Aquaculture Science. Second Edition. Delmar-Thomson Learning.
Pennell, W. and B.A. Barton (1996). Principles of salmonid culture. Developments in Aquaculture and fisheries science 29, Elsevier. 1039 pp.
Pillay, T.V.R. (2004). Aquaculture and the Environment. 2nd edition. Fishing News Books, 190 pp.
Pillay, T.V.R. & M.N. Kutty (2005). Aquaculture Principles and Practices. 2nd edition. Blackwell Science, 624 pp.
Soderberg, R.W. (1995). Flowing water fish culture. Lewis Publishers.
Stickney, R. R. (1994). Principles of Aquaculture. John Wiley & Sons, Inc. 502 pp.
Stickney, R. R. (2000). Encyclopedia of Aquaculture. John Wiley & Sons, Inc. 1063 pp.
Wedster, C.D. & C. Lim (2002). Nutrient requirements and feeding of finfish for aquaculture. 418 pp.
Wright, P. and P. Anderson (2001). Nitrogenexcretion. Academic Press. 358 pp.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:08
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

ocean3.jpg