ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 12:11


Τίτλος Μαθήματος

Βιολογία και Συστηματική Ιχθύων

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ + 3Ε

Διδακτικές Μονάδες

6

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

3o Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος Σκοπός Μαθήματος


Η εισαγωγή των σπουδαστών σε θέματα βιολογίας, μορφολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας, εμβρυολογίας, οικολογίας και ανάπτυξης των ψαριών.
Επίσης απόκτηση γνώσεων και εμπειριών των μεθόδων αναγνώρισης και συστηματικής ταξινόμησης όλων των ειδών των ψαριών των θαλασσινών, υφάλμυρων και γλυκών νερών της Ελλάδας, ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να τα αναγνωρίζει για τις ανάγκες των ιχθυολογικών μελετών ή του ποιοτικού ελέγχου των αλιευμάτων.

Περιγραφή του Μαθήματος


Εξωτερική μορφολογία. Κεφαλή, κορμός, ουρά, πτερύγια, λέπια, δέρμα, δηλητηριώδεις αδένες, φωτοφόρα όργανα, ηλεκτρικά όργανα, χρωματισμός.
Σκελετός (κεφαλής, σπονδυλική στήλη, σκελετός πτερυγίων).
Νηκτική κύστη, Πεπτικό σύστημα, (στοματοφαρυγγική κοιλότητα, πεπτικοί αδένες, λειτουργία της πέψης, θρέψης και αύξησης).
Απεκκριτικό σύστημα.
Αναπαραγωγικό σύστημα, τρόποι αναπαραγωγής, χώροι ωοτοκίας, γεννητική ωριμότητα, φυλετικός διμορφισμός, φροντίδα αβγών και ιχθυδίων.
Αναπνευστικό σύστημα, βραγχιακή αναπνοή, εναλλακτικοί αναπνευστικοί μηχανισμοί.
Ενδοκρινικό σύστημα (υπόφυση, θυρεοειδής αδένας, μεσονεφρικός ιστός, χρωματώδης ιστός, οπισθοβραγχιακός αδένας, παγκρεατικά νησίδια, γεννητικοί αδένες, ουραίος νευροεκκριτικός ιστός, σωματίδια του Stannius, επίφυση).
Κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, αρτηριακό σύστημα, φλεβικό σύστημα, αίμα), Λεμφικό σύστημα.
Μυϊκό σύστημα
Νευρικό σύστημα (Κεντρικό, περιφερικό νευρικό σύστημα, αυτόνομο νευρικό σύστημα).
Αισθητήρια όργανα. Επιδερμικά αισθητήρια όργανα (αίσθηση θερμοκρασίας, αφής, γεύσης, όσφρησης, όρασης, ακοή), Πλευρική γραμμή.
Εμβρυολογία-Αναπτυξιακά στάδια. Γαμέτες, εμβρυική περίοδος, προνυμφική περίοδος, εφηβική περίοδος, ενήλικη περίοδος, υπερήλικη περίοδος.
Κοπάδιασμα, μόνιμοι έποικοι και μεταναστευτικά είδη.
Ομοιοστατικοί μηχανισμοί. Οσμωρύθμιση στα ψάρια του γλυκού νερού, στα ψάρια της θάλασσας, στα διάδρομα και ευρύαλα ψάρια.
Μορφή σώματος, Κολύμβηση, Πλευστότητα ψαριών. Κινήσεις σώματος και ουραίου πτερυγίου, ελιγμοί, σταθεροποίηση, παράμετροι ενεργητικής κολύμβησης.
Αύξηση-Διατροφή. Αύξηση και μακροβιότητα, διατροφή, πλαγκτόν και τροφικές αλυσίδες.
Κλείδες αναγνώρισης. Κλάση Χονδριχθύες (Υπέρταξη γαλεόμορφοι, υποτριματικοί) υποτρηματικοί), Κλάση Ακτινοπτερύγιοι, Υπόκλαση Χονδρόστεοι, Νεοπτερύγιοι (οξύρρυγχοι, σαλμονοειδή, κυπρινοειδή, κλουπεοειδή, γαδοειδή, περκόμορφα, πλευρονεκτόμορφα κ.α). Αναφορά στους εκπροσώπους κάθε ταξινομικής ομάδας που απαντώνται στην Ελλάδα. Γεωγραφική κατανομή. Λεσεψιανοί μετανάστες. Περιγραφή των τυπικών αντιπροσώπων από κάθε κλάση ή οικογένεια με στοιχεία βιολογίας, μορφολογίας και ανατομίας, ζωογεωγραφίας, εξέλιξης, ηθολογίας, βιοτόπου, μορφολογικές προσαρμογές και τρόποι διαβίωσης. Αναφορά σε αντιπροσώπους εσωτερικών, υφάλμυρων και θαλασσινών νερών.

Βιβλιογραφία


Κασπίρης, Π. (1998). Πανεπιστημιακές παραδόσεις Ιχθυολογίας. Πανεπιστήμιο Πατρών, Εκτυπωτικό Κέντρο, Πάτρα. 122 σελ.
Κασπίρης, Π. (2000). Τα ψάρια της Ελλάδας (Κλείδες προσδιορισμού). ΤΥΠΟffset Κ. Μανούδη-Στανίδη. Πάτρα. 223 σελ.
Νεοφύτου, Χ. (1997). Ιχθυολογία. University Studio Press. 290 σελ.
Οικονομίδης, Π. (1995). Ζωοολογία ΙΙ. Πρωτοχορδωτά και Ιχθύες. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
Οντριας, Ι. (1996). Γενική Ζωολογία. Χορδωτά. Αθανασόπουλος-Παπαδάμης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Χονδρόπουλος, Β. & Κασπίρης, Π. (1999). Πανεπιστημιακές παραδόσεις Ζωολογίας. Χορδωτά. Πανεπιστήμιο Πατρών, Εκτυπωτικό Κέντρο, Πάτρα. 128 σελ.
Bond, C. (1996). BiologyofFishes. 2nd Edition. Thomson Learning, Inc. 750 pp.
Bone, Q., N.B. Marshall, and J. H. S. Blaxter. (2004). Biology of fishes. 2nd Edition. BIOS Scientific Publishers. Taylor & Francis Group.
Bone, Q., and R. H. Moore. (2008). Biology of fishes. 3nd Edition. Taylor & Francis Group. 478 pp.
Debelius, H. (1997). Mediterranean and Atlantic fish guide. IKAN-Underwasserarhiv.
Evans, D. & J. Claiborne (2005).The physiology of fishes, 3rd edition. Taylor & Francis, 601 pp.
Fischer, W., Bauchot, M. -L. and M. Schneider. (1987). FAO species identification sheets for fishery purposes. Mediterranean and Black Sea (Fishing area 37) Revision 1. FAO, Rome. Vol. 2: 761-1530.
Gilbert, S.G. (2000). Pictorial Anatomy of the Dogfish. Twelfth printing. University of Washington Press. 
Golani, D., Ozturk B. and Ν. Basusta (2006). The Fishes of the Eastern Mediterranean. Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, Turkey. 259 pp.
Goodman, G. (1985). Fishes of the Atlantic Coast. Stanford University Press, 204 pp.
Hall, B.K. (2005). Bones and cartilage: Developmental and evolutionary skeletal biology. Elsevier. 760 pp.
Hedehusene, (1999).  An illustrated dictionary of fish and shellfish, ISBN 8798097490
Helfman, G.S., Collette, B.B. and D.E. Facey (1997). The diversity of Fishes. Blackwell Science. 528 pp.
Homberger, D.G. and W.F. Walker (2004). Vertebrate dissection, 9th edition. Books/Cole.
Kappor, B.G. and B. Khanna (2004). Ichthyology handbook. Springer - Verlag.
Lythgoe, J. and G. Lythgoe (1992). Fishes of the Sea. The North Atlantic and Mediterranean.  The MIT Press. ISBN: 0-262-12162-X
McKenzie, D.J., Farrell, A.P. and C.J. Brauner (2007). Primitive fishes. Fish physiology 26, Academic Press. 562 pp.
McMillan, D.B. (2007). Fish histology. Female reproductive systems. Springer. 598 p.
Miller, P.J and M. J. Loates (1997). Collins Pocket Guide. Fish of Britain and Europe. Harper Collins Publishers.
Moyle, P.B. and J. J. Cech (2004). Fishes. An introduction to Ichthyology. 5th Edition. Practiced Hall Inc. 726 pp.
Muss B.J., Nielsen J. G., Dahistrom P. and B.O. Nystrom (1999). Sea Fish, Blackwell Science, ISBN 8790787005
Nelson, J.S., (2006). Fishes of the world. 4th edιtion. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA. 601 pp.
Pauly, D. (2004). Darwin's Fishes. An Encyclopedia of Ichthyology, Ecology and Evolution. Cambridge University Press, 340 pp.
Paxton, J. and W. Eschmeyer (1998). Encyclopedia of Fishes. Second Edition, Weldon Owen Pty Limited. 240 pp.
Schultz, K. (2004). Ken Schultz's field guide to saltwater fish. John Wiley and Sons.
Stiassny, S.M., Parenti, L.R. and G.D. Johnson (1996). Interrelationships of fishes. Academic Press Inc. 496 pp.
Webb, J.F., Popper, A.N. and R.R. Fay (2008). Fish bioacoustics. Springer. 318 p.
Whitehead, P.J., Bauchot, M.-L., Hureau, J.C. and E. Tortonese (1984). Fishes of the Northeastern Atlantic and the Mediterranean. Vols. I-III. Unesco.

Wootton, R. (1999). Ecology of Teleost Fishes. 2nd Edition. Kluwer Academic Publishers.  386 pp.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 20:24