Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 12:01


Τίτλος Μαθήματος

Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

3o Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο λειτουργίας του σώματος  των υδρόβιων οργανισμών και τους μηχανισμούς που αναπτύσσονται κατά την προσαρμογή τους στα φυσικά περιβάλλοντα αλλά και στο περιβάλλον εκτροφής.

Περιγραφή του μαθήματος

Ιστοί και όργανα. Βασικές λειτουργίες: Κολύμβηση. Φυσιολογία του νευρικού συστήματος. Κυκλοφορικό και αιμοδυναμική. Φυσιολογία της αναπνοής. Ωσμωρύθμιση και προσαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Φυσιολογία της διατροφής και της αύξησης. Φυσιολογία της αναπαραγωγής. Ανοσολογική άμυνα και προστασία. Απόκριση σε συνθήκες καταπόνησης (stress). Φυσιολογία των οργανισμών στα συστήματα εκτροφής: επίδραση των συνθηκών εκτροφής στη φυσιολογία των οργανισμών. Ελαχιστοποίηση της καταπόνησης και βελτίωση της βιολογικής απόδοσης. Επίδραση της ποιότητας του νερού στη φυσιολογία των οργανισμών. Βιολογικές αλληλεπιδράσεις (ψάρια, μικροοργανισμοί και περιβάλλον) και προσβολή από ασθένειες με τη διαμεσολάβηση της καταπόνησης. Εφαρμοσμένη φυσιολογία: παράγοντες που προκαλούν καταπόνηση (ποιότητα νερού, έλλειψη οξυγόνου, αναισθητοποίηση, χειρισμοί). Αιμοληψία, προσδιορισμός αιματολογικών παραμέτρων. Τεχνικές προσδιορισμού ορμονών. Χειρουργικές τεχνικές.

Βιβλιογραφία

Berns, R.M. and Levy, M.N. (1999). Αρχές Φυσιολογίας, Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 553pp.
Berns, R.M. & Levy, M.N. (2000). Αρχές Φυσιολογίας, Τόμος ΙI, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 391pp.
Bone, Q. and Moore, R.H. (2008). Biology of fishes. 3nd Edition. Taylor & Francis Group. 478 pp.
Evans, D.H. and Clairborne, J.B. (2005). The Physiology of Fishes (3nd Ed.). CRC Press. 616 pp.
Frye L.F. (1992). Captive Invertebrates: A Guide to Their Biology and Husbandry. Krieger Pub Co.
Gensen, F. and Rankin, J. (1993). Fish Ecophysiology. Chapman & Hill 1993 London.
Homberger, D.G. and Walker, W.F. (2004). Vertebrate Dissection. Thomson Brooks/Cole, 371pp.
Health, G. A. (1995). Water pollution and fish physiology. CRC, Lewis Publishers
Jobling, M. (1994). Fish Bioenergetics. 309 pp, Chapman & Hall. 360 pp.
Lynwood, S. (1991). Introduction to Fish Physiology. Argent.
Melamed, P. and Sherwood, N. (2005). Hormones and receptors of fish reproduction. Molecular aspects of fish and marine biology Vol. 4, World Scientific Publication. 297 pp.
Schmidt-Nielsen, K. (1997). Animal physiology: Adaptation and environment. Cambridge University Press, 607 pp.
Shadwich, R.E. and Lauder, G.V. (2006). FishBiomechanics. Elsevier Academic Press, 541pp.
Srheck, C.B. & Moyle, P.B. (1990). Methods for fish biology. American Fisheries Society,  Bethesda USA. 684 pp.
Smith, L. (1982). An introduction to Fish physiology. T.F.H. Publications, Inc.
Wedemeyer A.G. (1996). Physiology of Fish in Intensive Culture Systems. Chapman & Hall. ITP. 232 pp.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:07
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

Erida2.jpg