Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 11:58


Τίτλος Μαθήματος

Βιοστατιστική

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

3Θ+1AΠ

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

2ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών μονοδιάστατης και πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης και η εφαρμογή τους στις βιολογικές επιστήμες. Η Βιοστατιστική αποτελεί βασικό επιστημονικό εργαλείο ανάλυσης, ερμηνείας και σύγκρισης δεδομένων και επικεντρώνεται στις βιολογικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Ακρίβεια και αξιοπιστία του δείγματος, κλίμακες αναφοράς, κατηγορίες μεταβλητών, γραφική και στατιστική επεξεργασία. Περιγραφική στατιστική.
Κατανομές: κανονική, διωνυμική, Poisson, χαρακτηριστικά των κατανομών, σχέσεις αυτών μεταξύ τους, εφαρμογές. Δειγματοληψία τυχαία, συστηματική, συσσωματική, διαχρονική, στρωματοποιημένη, εγκάρσιας διατομής.
Στατιστικοί έλεγχοι: διαδικασία και προϋποθέσεις για την ορθή εφαρμογή τους:
μηδενική και εναλλακτική υπόθεση, μονόπλευρη και δίπλευρη κατεύθυνση, σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ. Έλεγχοι της κανονικότητας και ομοιογένειας των διακυμάνσεων των δειγμάτων.  Έλεγχοι κατανομής t: έλεγχος της υπόθεσης ενός δείγματος, δυο ανεξαρτήτων δειγμάτων, δυο εξαρτημένων δειγμάτων. Έλεγχοι της κατανομής F: ανάλυση της διακύμανσης μιας κατεύθυνσης, δύο και περισσοτέρων, τυχαίοι και επιλέξιμοι παράγοντες, έλεγχοι των πολλαπλών συγκρίσεων των μέσων όρων (Tukey, SNK, Dunnett, Scheffe, Kramer). Ιεραρχική ανάλυση της διακύμανσης.
Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση. Προϋποθέσεις εφαρμογής τους, διαγνωστικά κριτήρια της γραμμικότητας των στοιχείων, σύγκριση των κλίσεων παλινδρόμησης και των συσχετίσεων. Προβλεπτική αξία της παλινδρόμησης, αντίστροφη πρόβλεψη.
Μη παραμετρικοί έλεγχοι: α) Διαβαθμισμένες μεταβλητές: έλεγχος των προσήμων, των Mann-Witney, του Wilcoxon, των Kruskall-Walis  και του Mood,  έλεγχος του Friedman, έλεγχος του Spearman και του Kendall (διαβαθμισμένη συσχέτιση), έλεγχος του Page (διαβαθμισμένη παλινδρόμηση).  β) Κατηγορικές μεταβλητές: έλεγχος χ2  και έλεγχος G, πίνακες των ενδεχομένων 2x2, έλεγχος του McNemar, έλεγχος Q του Cochran, λογαριθμο-γραμμικά πρότυπα, δείκτες συνάφειας.
Εφαρμογές με τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ (ΜΙΝΙΤΑΒ, STATISTICA, SPSS κ.α).

Βιβλιογραφία

Agarwal, B.L. (1988). Basic statistics. 2nd edition. Wiley Eastern Ltd., New Delhi.
Bailey, N.T.J. (1981). Statistical methods in biology. 2nd edition. Edward Arnold, London.
Elliott, J.M. (1977). Statistical analysis of samples of benthic invertebrates. Freshwater Biological Association, Scientific publication No 25. The Ferry House.
Gauch, H.G. (1982). Multivariate analysis in community ecology. Cambridge University Press, Cambridge.
Krebs, C.J. (1989). Ecological methodology. Harper & Row Publishers, New York.
Mead, R. (1994). The design of experiments. Statistical principles for practical application. Cambridge University Press, Cambridge.
Minitab, (1994). Reference manual, Release 10 for Windows. Minitab Inc.
Montgomery, D.C. (1991). Design an analysis of experiments. 3rd edition. Wiley & Sons Inc. N. York.
Norman,G.R. & Streiner D.L. (1994). Biostatistics. The bare essential. Mosby, London.
Pagano, M. (2000). Αρχές Βιοστατιστικής. Ίων.
Parker, R.E. (1983). Introductory statistics for biology. 2nd edition. Studies in Biology No 43. Edward Arnold Ltd, London.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:36
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

diadromos.jpg