Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Θαλάσσια Βιολογία | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 11:51


Τίτλος Μαθήματος

Θαλάσσια Βιολογία

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ+2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

2ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Το μάθημα της Θαλάσσιας Βιολογίας αποσκοπεί στη εξοικείωση του φοιτητή με τις διαφορετικές μορφές ζωής που μπορεί να συναντήσει στο θαλάσσιο περιβάλλον, πέρα από τα είδη με βασικό οικονομικό ενδιαφέρον. Επίσης, καταδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στη θάλασσα, προσφέροντας τις βάσεις για μία ορθολογική εκμετάλλευση των θαλασσίων πόρων.

 

Περίγραμμα του μαθήματος


Γενικά στοιχεία θαλάσσιας γεωμορφολογίας, Σχηματισμός της Μεσογείου, Θαλάσσιες επαρχίες Μεσογείου, Βασικές αρχές χημείας του θαλασσινού νερού, Το φως στο θαλάσσιο οικοσύστημα, Ο ήχος στο θαλάσσιο οικοσύστημα, Η θερμοκρασία στο θαλάσσιο οικοσύστημα, Επιδράσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων στη ζωή στη θάλασσα, Αλατότητα, pH, Διαλυμένα άλατα, Διαλυμένα αέρια, Κινήσεις θαλασσίων μαζών, παλίρροιες, Θαλάσσια ρεύματα, Κατάταξη-Ζώνωση του θαλασσίου περιβάλλοντος, Κατάταξη των θαλάσσιων οργανισμών με βάση τη θέση τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, Βασικές αρχές θαλάσσιας οικολογίας (Τροφικές σχέσεις, αναπαραγωγική συμπεριφορά, πρωτογενής παραγωγικόητα, αποικοδόμηση), Βιογεωχημικοί κύκλοι στο θαλάσσιο περιβάλλον, Γενικά χαρακτηριστικά θαλασσίων οργανισμών, Βένθος, Νηκτό, Πλαγκτό, Βακτήρια και οικολογικός τους ρόλος στο θαλάσσιο οιοκσύστημα, Πρώτιστα, Θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί, Ταξινομικές ομάδες μεταζώων, Θαλάσσιο περιβάλλον ως φυσικός πόρος εκμετάλλευσης, Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Βιβλιογραφία
Μουστάκα-Γούνη, Μ. (1997). Ωκεανογραφία. Μία Βιολογική προσέγγιση. Exin, σελ. 1-326.
Castro, P. & M. E. Huber (2000). Marine Biology. Mc Graw Hill, pp. 1-444.
Fischer, W., Bauchot, M. -L. and M. Schneider. (1987). FAO species identification sheets for fishery purposes. Mediterranean and Black Sea (Fishing area 37) Revision 1. FAO, Rome. Vol. 1.

Nybakken, J. W. (2001). Marine Biology. Benjamin Cummings, pp. 1-516.Sumich, J. L. (1999). An Introduction to the Biology of Marine Life. Mc Graw Hill, pp. 1-484.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:36
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab1.jpg