Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2011 13:33

Τίτλος Μαθήματος

Φυσική Ωκεανογραφία

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

1ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-


Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Η γνώση των φυσικών χαρακτηριστικών του υδάτινου περιβάλλοντος, οι μεταβολές του και οι γενεσιουργές αιτίες που το μεταβάλλουν. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασική πληροφορία για το μέσο όπου ζουν οι υδρόβιοι οργανισμοί.


Περίγραμμα του μαθήματος


Επιστήμη της Ωκεανογραφίας - Φυσική Ωκεανογραφία. Υδρογραφία και Ναυτικοί χάρτες. Φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού - Θερμοκρασία, Αλατότητα, Πυκνότητα. Θαλάσσιες υδάτινες μάζες και υδάτινοι τύποι. Διαγράμματα και καμπύλες T/S. Ανάμιξη υδάτινων μαζών. Ήχος και φως στο θαλάσσιο περιβάλλον. Χρώμα και διαφάνεια του θαλασσινού νερού. Δυναμική Ωκεανογραφία. Θαλάσσια κυκλοφορία - Ρεύματα και γενεσιουργά αίτια δημιουργίας των ρευμάτων. Ρεύματα πυκνότητας, ανεμογενή, γεωστροφικά, αδρανειακά, παλιρροιακά. Ανάδυση και κατάδυση θαλάσσιων μαζών. Ρεύματα ανάδυσης και βιολογική σημασία. Βαροτροπικές και βαροκλινικές συνθήκες. Στοιχεία θεωρίας κυματισμών. Διάδοση των κυματισμών από τα βαθιά νερά προς την ακτή. Ρήχωση, διάθλαση, περίθλαση, ανάκλαση και θραύση κυματισμών. Παλίρροιες - Περιγραφή και τύποι παλίρροιας. Μεταφορά ύλης στο θαλάσσιο περιβάλλον.


Βιβλιογραφία


Αλμπανάκης, Κ. (1999). Μαθήματα Ωκεανογραφίας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
Ζαφειρόπουλος, Ι. (1998). Ωκεανογραφία. Μετάφραση στα Ελληνικά από το βιβλίο "American Practical Navigation" Vol. I, Part 6, Oceanography-Pub. Nο 9, Ίδρυμα Ευγενίδου, Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, Βιβλιοθήκη Ναυτικού, Αθήνα.
Κουτίτας, Χ. (1996). Εισαγωγή στην παράκτια τεχνική και τα λιμενικά έργα. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
Pickard, G.L. and W.J. Emery (1990). Descriptive Physical Oceanography. An introduction. Pergammon Press.
Summerbayes, C.P. and S.A. Thorpe (1996). Oceanography, An Illustrated Guide. Manson Publishing.
Thurman, H.V. (1997). Introductory Oceanography. 8th Edition. Pentice-Hall.
Thurman, H.V. and S.M. Savin (1995). Laboratory Exercises in Oceanography. Pentice Hall.
Mellor, G.L. (1996). Introduction to Physical Oceanography. Prenceton Unicersity, Prenceton, New Jersey.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:33
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab7.jpg