Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
| Εκτύπωση |
Κυριακή, 31 Ιούλιος 2011 20:08

Π.Δ. 312/03 (ΦΕΚ 264 Δ'/19-11-03)

Π.Δ. 312/03 (ΦΕΚ 264 Δ'/19-11-03) : Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/83 (173 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (114 Α΄), του εδαφ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14, και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 1404/83 "Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (173 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, του εδαφ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 5 και του εδαφ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (114 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α΄), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2469/97 (38 Α').

4. Τις διατάξεις του εδαφ. θ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 (78 Α΄)

5. Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/16.07.2003 (985 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".

6. Την ΣΤ5/53/31.10.2001 (1484 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: "Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".

7. Το Ε5/978/6.4.2001 έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 33 του Ν. 1404/1983.

8. Την Ε5/2401/21.11.2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για επεξεργασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. και τα από 16.01.2001 και 13.02.2001 σχετικά πορίσματα της Ομάδας αυτής.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Τη Δ/317/05.08.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 3

Πτυχιούχοι Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών, Εμπορίας και Επεξεργασίας των Αλιευμάτων. Επίσης ασχολούνται με τη μελέτη ίδρυσης και εγκατάστασης μονάδων εκτροφής αλιευμάτων, ιχθυογεννητικών σταθμών καθώς και με τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία σταθμών διακίνησης αλιευμάτων.

2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως υπεύθυνοι μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της αλιευτικής διαδικασίας καθώς και της επεξεργασίας των προϊόντων αυτών και ειδικότερα:

α) Στο σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία υδατοκαλλιεργειών πάσης φύσεως και μεγέθους.

β) Στην παραγωγή, τυποποίηση και έλεγχο πάσης φύσεως αλιευτικών προϊόντων, ιχθυογεννητικού υλικού και ιχθυοτροφών καθώς και στη σύνταξη σχετικών με τα παραπάνω εκθέσεων.

γ) Σε συγκεντρώσεις αλιευτικών προϊόντων που διενεργούνται από πάσης φύσεως οργανώσεις και ιδιώτες.

δ) Σε εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται για τη διαπίστωση ζημιών της αλιευτικής παραγωγής καθώς και για τη διαπίστωση αλλοιώσεων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή.

ε) Στη μελέτη και σύνταξη εκθέσεων σχετικών με το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία αγορών αλιευμάτων και χώρων ψύξης κατάψυξης για τη συντήρησή τους, καθώς και με την αγοραπωλησία εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων.

στ) Στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων, ιχθυοφαρμάκων, προϊόντων επεξεργασίας φυκών, ιχθυογεννητικού υλικού, αλιευτικών εργαλείων, αλιευτικού εξοπλισμού σκαφών, καθώς και οργάνων ή εργαλείων που συντελούν στον έλεγχο της αλιευτικής παραγωγής, καθώς και στην ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων, ειδικών εργαστηρίων και γραφείων σχετικών με την αλιευτική ανάπτυξη και αλιευτική παραγωγή.

ζ) Σε μονάδες επεξεργασίας αλιευμάτων ως υπεύθυνοι παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

η) Στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας των επεξεργασμένων αλιευμάτων.

θ) Στην εφαρμογή HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), (Ανάλυση Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και ISO (International Standardization Organization), (Διεθνής Οργανισμός Προτυποποίησης) σε όλα τα στάδια της αλιευτικής παραγωγής, επεξεργασίας αλιευμάτων και διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων.

3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς των υδατοκαλλιεργειών, της αλιευτικής παραγωγής, της επεξεργασίας αλιευμάτων και του ελέγχου ποιότητας. Επίσης μπορούν να πιστοποιούν για την ποιότητα όλων των προϊόντων αλιείας και επεξεργασμένων αλιευμάτων που προορίζονται για κατανάλωση.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για μελέτες και εγκαταστάσεις μονάδων υδατοκαλλιεργειών καθώς και για εξειδικευμένες εργασίες ιχθυοαλιευτικών έργων.

5. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν επίσης να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα ή να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

6. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

7. Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5

Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2003

Κατεβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ σε μορφή .pdf

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Απρίλιος 2012 06:37
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

egkainia2012-2.jpg